Bedömningskriterierna för de gemensamma examensdelarna införs 1.8.2022 i alla yrkesinriktade grundexamina. De studerande som inlett sina studier före 1.8.2022 har rätt att slutföra sin examen i enlighet med de nuvarande examensgrunderna fram till 31.7.2026.

De nya bedömningskriterierna för de gemensamma examensdelarna skapar en ram för bedömningen enligt den femgradiga vitsordsskalan.

Genom bedömningen av kunnandet ger man de studerande information om deras kunnande, säkerställer att målen för kunnandet i examensgrunderna uppnåtts och utvecklar förutsättningarna för självvärdering. Bedömningen ska omfatta alla målen för kunnandet som ingår i examen. Bedömarna bedömer den studerandes kunnande på ett mångsidigt sätt genom att jämföra det med det kunnande som fastställts i examensgrunderna och tillämpar bedömningskriterierna i examensgrunderna på ett ändamålsenligt sätt i sin bedömning.

Bedömarna beslutar utgående från sina bedömningar vitsorden för de gemensamma examensdelarna och deras delområden. Det godkända kunnandet i delområdena bedöms enligt vitsordsskalan 1–5. De gemensamma examensdelarna i de yrkesinriktade grundexamina bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Bedömningskriterierna i examensgrunderna ska även användas vid bedömningen av de valbara mål för kunnandet som ingår i utbildningsanordnarnas lokala utbud.