Skolor och läroanstalter kan använda detta material som stöd när de ordnar psykosocialt stöd vid akuta kriser i enlighet med sin krisplan. Avsikten är att materialet ska belysa vad som sker med en människa i en akut krissituation, hurdant psykosocialt stöd som behövs i olika faser av krisen och hur alla för egen del och tillsammans kan utföra arbetet på bästa möjliga sätt.

I detta avsnitt behandlas grundläggande frågor i anslutning till akuta kriser och psykosocialt stöd:

  • varför skolorna ska förbereda sig för krissituationer och krishantering
  • vad målet är – grundtanken och syftet med psykosocialt arbete
  • när en akut kris berör, och vilka faktorer som påverkar behovet av stöd
  • vad som händer i en frisk människa vid en akut kris, krisreaktioner, försvarsstrategier och trauma

Skolan gör klokt i att förbereda sig för kriser som orsakas av plötsliga, oväntade och exceptionella händelser. Det är viktigt att vara förberedd, eftersom människans agerande förändras i en krissituation och medan krisen pågår hinner man inte utarbeta nya strategier. Planerade strategier går däremot med största sannolikhet att genomföra också när det är bråttom och kaotiskt i en krissituation.

Exempel på akuta krissituationer i skolan:

  • en eldsvåda
  • en elevs/lärares plötsliga död
  • en skolbussolycka
  • våld.

Alla kan ge stöd

Psykosocialt stöd innebär i det här sammanhanget både det stöd som ges av krisexperter och det stöd som ges av skolans vuxna och elever. Texten är avsedd att bidra till ändamålsenliga lösningar och åtgärder. Ingen specialkompetens behövs.