Det är viktigt att anordnarna av grundläggande utbildning för vuxna aktivt följer med hur coronaepidemin utvecklas och att man följer de rådande bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna. Utbildningsanordnarna beslutar utgående från lagstiftningen som råder under normala omständigheter och nedanstående bestämmelser, anvisningar och rekommendationer om ordnandet av undervisningen på ett ändamålsenligt och tryggt sätt. I det här stödmaterialet för utbildningsanordnarna och skolorna informeras om beredskapen för höstterminen 2021.
Illustrationsbild, unga vuxna förhandlar

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet av 12.10.2021. Ny information har lagts till om åtgärder för att förebygga smittspridning i närundervisningen, rengöring av lokalerna och ventilation och användning av munskydd.

I det här stödmaterialet för utbildningsanordnarna och skolorna informeras om beredskapen för höstterminen 2021, ifall situationen med coronaviruset fortfarande förutsätter särskilda arrangemang. Samtidigt är det också skäl för utbildningsanordnarna och skolorna att planera hur epidemins effekter på lärandet och välbefinnandet ska åtgärdas samt hur man ingjuter framtidstro. Du hittar detta stödmaterial på sidan

Enligt 46 § 9 mom. i lagen om grundläggande utbildning kan utbildningsanordnaren besluta om att ordna grundläggande utbildning delvis eller i sin helhet som distansundervisning. Den temporära lagändringen som gäller exceptionella undervisningsarrangemang (20 a §) berör inte grundläggande utbildning för vuxna.

Statsrådet fattade den 23 oktober 2020 ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. Enligt beslutet ska epidemin i första hand bekämpas med lokala och regionala åtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Åtgärderna har enligt beslutet delats in i tre olika epidemilägen: en basnivå, en accelerationsfas och en samhällsspridningsfas. I enlighet med statsrådets principbeslut av den 9 september 2021 slopas restriktionerna och rekommendationerna som grundat sig på epidemifaserna (basnivå, accelerationsfas och samhällsspridningsfas) när en tillräcklig vaccinationstäckning har uppnåtts. I undervisningen ska man därtill följa de förpliktande beslut som smittskyddsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har 12.10.2021 gett nya rekommendationer om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolorna, läroanstalterna och högskolorna. I rekommendationerna beaktas ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och övergången till lokala och regionala åtgärder när coronarestriktionerna slopas. Arbetshälsoinstitutets anvisningar till arbetsplatserna (Anvisning för att förhindra covid-19-infektioner vid småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1.12.2020) kan tillämpas till lämpliga delar på det sätt man beslutar lokalt eller regionalt.

Enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde fatta beslut om att delvis eller i sin helhet stänga läroanstalternas eller daghemmens lokaler. Regionförvaltningsverket kan inom sitt verksamhetsområde fatta motsvarande beslut då det är nödvändigt på ett område som omfattar flera kommuner.

Bestämmelser om hygien och avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar 

Lagen om att fortsätta de temporära bestämmelserna enligt lagen om smittsamma sjukdomar (447/2021) har godkänts i riksdagen 28.5.2021. Bestämmelserna är i kraft 1.7.2021−31.12.2021. Den temporära paragrafen 58 c är densamma till sitt innehåll som under våren 2021. I 58 c § föreskrivs om åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Paragrafen medför skyldigheter även för utbildningsanordnarna.

Enligt paragrafen ska anordnarna se till att

  1. kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna,
  2. kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta, och
  3. rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

Enligt paragrafen ska en aktör som disponerar över utrymmen därtill ordna deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag.

Instruktioner för dem som vistas i lokalerna kan ges på det sätt som bäst passar för verksamheten, till exempel genom högtalarutrop, skriftliga anvisningar, skyltar och illustrerande bilder eller på andra sätt som är effektiva.

Paragraf 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller förutom lokalerna inomhus även läroanstaltens utrymmen utomhus. 

I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar övervakar regionförvaltningsverket och kommunen på sina verksamhetsområden för att ovan beskrivna skyldigheter och restriktioner samt beslut i anslutning till dem följs. Regionförvaltningsverket och kommunen får ifråga om aktörer på det egna verksamhetsområdet kontrollera hur verksamheten ordnas samt granska lokalerna som används för verksamheten och utfärda föreskrifter för att avhjälpa brister och missförhållanden. 

THL:s och UKM:s rekommendation om hygien och avstånd

Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har 12.10.2021 gett nya rekommendationer om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolorna, läroanstalterna och högskolorna. I rekommendationerna beaktas ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och övergången till lokala och regionala åtgärder när coronarestriktionerna slopas. Arbetshälsoinstitutets anvisningar till arbetsplatserna (Anvisning för att förhindra covid-19-infektioner vid småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1.12.2020) kan tillämpas till lämpliga delar på det sätt man beslutar lokalt eller regionalt.

En studerande, lärare eller någon annan som arbetar vid läroanstalten ska inte delta i närundervisning eller annan verksamhet som ordnas i läroanstaltens lokaler, om personen har symtom som tyder på insjuknande.

Det rekommenderas att man vid läroanstalterna i mån av möjlighet undviker situationer med direkt kontakt med andra (58 c § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar). Utbildningsanordnaren och den enhet som ansvarar för smittskyddet i den kommun där läroanstalten finns ger vid behov närmare anvisningar om praktiska åtgärder.

Stora föreläsningar kan ordnas när man håller tillräckliga avstånd. Det är fortfarande möjligt att utnyttja distansförbindelser vid arrangemangen.

När andra än studerande och personal vistas på läroanstaltens område ska de instrueras att följa anvisningarna om hygien och bevarande av avstånd.

Studentrestauranger eller andra måltidsutrymmen kan till exempel användas i skift för att undvika onödiga närkontakter och för att garantera tillräckliga avstånd. God hygien ska iakttas vid tillredning och servering av maten samt under måltiden.

Studerande på ett internatboende i anslutning till läroanstalten kan bo i delade rum. Läroanstalten ska föra bok över de personer som bor i varje rum så att det vid behov är möjligt att spåra smittkedjor senare.

Rengöring av lokalerna

Coronaviruset smittar i huvudsak via droppsmitta, dvs. när en smittad person hostar eller nyser. Det är möjligt att viruset också smittar via beröring. I inomhusutrymmen med dålig ventilation kan coronaviruset också smitta via luften i form av små aerosoler. Coronavirus överlever inte längre tider i luften eller på ytor när temperaturen varierar. Vid städning ska man använda ett svagt basiskt universalrengöringsmedel. I sanitetsutrymmen kan städningen intensifieras genom att använda desinfektionsmedel. Vid städningen ska man iaktta Arbetshälsoinstitutets städanvisningar.

Användning av munskydd

THL har inte utfärdat någon nationell rekommendation om användning av munskydd inom utbildningssektorn efter 12.10.2021. Regionala och lokala behöriga myndigheter får inom sina områden eller lokalt utfärda egna kompletterande eller mer begränsade rekommendationer som grundar sig på deras riskbedömning och befogenheter, med beaktande av den lokala och regionala epidemiologiska situationen. Utbildningsanordnarna svarar med stöd av de lagar som reglerar deras verksamhet för säkerheten i studiemiljön och kan i detta syfte ge egna munskyddsrekommendationer som gäller undervisnings- och tentamenslokaler. De noggrannare rekommendationerna om användning av munskydd vid läroanstalter kan därför variera från region till region.

Utbildningsanordnaren ska instruera sina läroanstalter om hur rekommendationen tillämpas i praktiken. Då det handlar om en rekommendation kan de studerande inte förpliktas att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

I den grundläggande utbildningen för vuxna kan man tillämpa samma principer för användningen av munskydd som i utbildning på andra stadiet.

Karantän och isolering

På THL:s webbplats finns information om karantän och isolering. Under den tid en person är försatt i karantän eller isolering får hen inte delta i närundervisning. Den studerandes rätt till undervisning ska i så hög grad som möjligt och med beaktande av omständigheterna tryggas under den tid personen är i karantän eller isolering, till exempel genom att undervisningen ordnas som distansundervisning. 

Stöd för välbefinnandet och distansundervisning som håller en hög kvalitet

Då coronaepidemin fortfarande pågår är det viktigt att se till de studerandes och personalens ork. Många studerande har deltagit i distansundervisning under långa perioder. Därför är det viktigt att utbildningsanordnaren fäster uppmärksamhet vid de studerandes jämlika rätt till undervisning och vid att stödja de studerandes välbefinnande.

Både utbildningsanordnarna och undervisnings- och handledningspersonalen ska se till att man aktivt och regelbundet är i kontakt med de studerande. Även samverkan mellan de studerande främjar lärandet, och studierna kan planeras så att de i så stor mån som möjligt bidrar till växelverkan mellan de studerande. Undervisnings- och handledningspersonalen bör fästa uppmärksamhet vid hur mycket studierna i sin helhet belastar de studerande, så att de studerande får tid att återhämta sig från studierna. 

Aspekter att beakta för att ordna distansundervisning som håller en hög kvalitet:

  • Undervisnings- och handledningspersonalen ska planera studieperioden så att det är möjligt att regelbundet hålla kontakt. De studerande kan arbeta självständigt, i smågrupper eller i större grupper. Kontakten och samarbetet mellan enskilda studerande och mellan grupperna förutsätter planering och att studierna struktureras.
  • Då man planerar i vilken mån och på vilka sätt man har kontakt med de studerande är det bra att ta hänsyn till de studerandes individuella styrkor och behov av stöd. Det är bra att fästa uppmärksamhet vid lärandet hos studerande i olika åldrar och vid utmaningar som gäller studierna och individuella livssituationer. Undervisnings- och handledningspersonalen ska aktivt följa med de studerandes behov av interaktion och vid behov öka kontakten till de studerande. 
  • Utbildningsanordnarna och lärarna ska i samarbete med andra aktörer planera de verksamhetssätt och rutiner med vilka man säkerställer att de studerande deltar i distansundervisningen och stöder deras studier. 
  • Lärarna stöder studierna tillsammans med den övriga personalen, till exempel studiehandledarna och speciallärarna. De studerande ska aktivt informeras om studerandevårdens tjänster. Undervisnings- och handledningspersonalen ska vid behov hänvisa de studerande till studerandevårdens tjänster.
  • Undervisnings- och handledningspersonalen ska värna om sitt eget välbefinnande och sin ork så att de kan stödja de studerande i att uppnå sina mål. Utbildningsanordnaren ska för sin del sörja för personalens välbefinnande och ork.

Det rekommenderas att utbildningsanordnaren och läroanstalterna gör upp tydliga tidtabeller och informerar om hur och när handledarna och lärarna samt studerandevårdens personal kan nås. 

Undervisning och handledning ska erbjudas studerande som är försatta i karantän eller isolering. Undervisning och handledning ska i mån av möjlighet också erbjudas studerande som hör till en riskgrupp eller vars familjemedlemmar hör till en riskgrupp. Grupphandledaren eller studiehandledaren ska vid behov uppdatera studieplanen tillsammans med den studerande.

Även studerande som deltar i distansundervisning kan använda studerandevårdens tjänster på de sätt som det är möjligt att genomföra dem med beaktande av de rådande förhållandena. 

Beaktande av studerande med invandrarbakgrund

Avvikelser från de normala undervisningsarrangemangen kan medföra utmaningar i studierna och för lärandet hos många barn och unga med invandrarbakgrund. Det kan kräva särskild uppmärksamhet och specialarrangemang, såsom tolkningstjänster, då man informerar studerande, och vid behov även deras vårdnadshavare, med invandrarbakgrund om förändringarna i undervisningen. Det är utbildningsanordnaren som har ansvar för att se till att informationen är tydlig och begriplig. Även lärarna som undervisar studerande med invandrabakgrund ska informeras om ändringarna i undervisningsarrangemangen. Det här gäller särskilt lärare i svenska/finska som andraspråk, lärare i eget modersmål och religionslärare.

Bakom länken nedan finns material på flera språk som THL och andra instanser har tagit fram angående coronaviruset, samt länkar till material som kan användas som stöd för undervisningen av studerande med invandrarbakgrund och material som kan användas för att informera om hur man skyddar sig mot coronaviruset.

Material på flera språk som berör coronaviruset och som kan användas som stöd undervisningen

Situationer då epidemiläget är allvarligt

Läroanstalterna ska förbereda sig på så allvarliga situationer som möjligt, då till exempel en stor del av personalen är borta från arbetet. För att undervisningen ska kunna fortsätta även i dessa situationer, är det viktigt att utbildningsanordnaren på förhand planerar till exempel samarbetet mellan flera läroanstalter och vid behov kommer överens om samarbete med andra utbildningsanordnare. Det är också viktigt att man på förhand har planerat befogenheterna för att stänga läroanstalten och verksamhetssätten för andra exceptionella arrangemang.

Att tillfälligt avbryta undervisningen är det sista alternativet, om man av tvingande skäl inte kan fortsätta undervisningen ens som distansundervisning eller i samarbete med andra läroanstalter eller utbildningsanordnare. Man ska återgå till det normala skolarbetet så fort det är möjligt.