Det här stödmaterialet som riktar sig till utbildningsanordnarna, skolorna och läroanstalterna innehåller information om beredskap för höstterminen 2021, ifall coronavirusepidemin fortfarande förutsätter särskilda arrangemang.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

Texten har uppdaterats 15.10.2021.

Samtidigt är det skäl för utbildningsanordnarna, skolorna och läroanstalterna att planera hur man kan åtgärda effekterna som coronavirusepidemin har haft på lärandet och välbefinnandet, stödja elevernas/de studerandes lärande och välbefinnande samt ingjuta framtidstro. Material för detta arbete finns på sidan Ordnande av grundläggande konstundervisning och återhämtning från coronaepidemin fr.o.m. 1.8.2021

Inom den grundläggande konstundervisningen rekommenderas att undervisningen ordnas som närundervisning, alltid då det är möjligt att genomföra undervisningen på ett tryggt sätt. Utbildningsanordnaren ska följa med situationen med coronaviruset och de gällande bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna samt planera utbildningen enligt bestämmelserna som gäller hälsosäkerhet. I höstens undervisning är det skäl att ta hänsyn till elevernas/de studerandes individuella situation.

Lagen om att fortsätta de temporära bestämmelserna enligt lagen om smittsamma sjukdomar (447/2021) har godkänts i riksdagen 28.5.2021. Bestämmelserna är i kraft 1.7.2021−31.12.2021. Den temporära paragrafen 58 c är densamma till sitt innehåll som under våren 2021. I 58 c § föreskrivs om åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Paragrafen medför skyldigheter även för utbildningsanordnarna.

Rekommendationen om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga, som undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat i samarbete 30.8.2021, ersätter anvisningen för barns och ungas hobbyverksamhet som gavs ut 2.2.2021.

UKM och THL: Rekommendation för ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga

Det är bra att i lämpliga delar tillämpa rekommendationen även i övrig grundläggande konstundervisning än sådan undervisning som ordnas i grupp. Det är skäl att beakta rekommendationen hos alla som ordnar grundläggande konstundervisning, till exempel läroanstalter inom fritt bildningsarbete, samt inom olika former för genomförandet av undervisningen.

Statsrådet fattade den 23 oktober 2020 ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. Enligt beslutet ska epidemin i första hand bekämpas med lokala och regionala åtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Åtgärderna har enligt beslutet delats in i tre olika epidemilägen: en basnivå, en accelerationsfas och en samhällsspridningsfas. I enlighet med statsrådets principbeslut av den 9 september 2021 slopas restriktionerna och rekommendationerna som grundat sig på epidemifaserna (basnivå, accelerationsfas och samhällsspridningsfas) när en tillräcklig vaccinationstäckning har uppnåtts. I undervisningen ska man därtill följa eventuella förpliktande beslut som smittskyddsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar till arbetsplatserna (Anvisning för att förhindra covid-19-infektioner vid småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1.12.2020) kan tillämpas till lämpliga delar på det sätt man beslutar lokalt eller regionalt.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat anvisningar om ventilation. Anvisningarna är riktade till den tekniska personal som ansvarar för användningen av utrymmena.

THL: Anvisningar om ventilation för dem som ansvarar för användningen av utrymmen för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd har gett anvisningar gällande offentliga tillställningar.

Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler

Det är viktigt att anordnarna av grundläggande konstundervisning aktivt följer med epidemiläget och att man följer myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer.

Utbildningsanordnarna beslutar, utgående från lagstiftningen som råder under normala omständigheter och de ovan nämnda bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna, om hur undervisningen ska ordnas ändamålsenligt och tryggt. Grundläggande konstundervisning kan vid behov ordnas på alternativa sätt som ersätter närundervisning.