Det här stödmaterialet som riktar sig till utbildningsanordnarna, skolorna och läroanstalterna innehåller information om beredskap för situationer som coronaviruset föranleder vårterminen 2022 Enligt statsrådets riktlinjer ordnas grundläggande konstundervisning för vuxna som distansundervisning fram till 31.1.2022.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

Texten har uppdaterats 20.1.2022. Texten har kompletterats med länkar till THL:s rekommendationer om coronavirusexponering och om coronatestning och undvikande av kontakter i områden där testningen och spårningen är överbelastade.

Texten har uppdaterats 29.12.2021 så att den motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation av 22.12.2021 samt uppdateringarna som gäller lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Samtidigt är det skäl för utbildningsanordnarna, skolorna och läroanstalterna att planera hur man kan åtgärda effekterna som coronavirusepidemin har haft på lärandet och välbefinnandet, stödja elevernas/de studerandes lärande och välbefinnande samt ingjuta framtidstro. Material för detta arbete finns på sidan Ordnande av grundläggande konstundervisning och återhämtning från coronaepidemin fr.o.m. 1.1.2022.

Inom den grundläggande konstundervisningen rekommenderas att undervisningen ordnas som närundervisning, alltid då det är möjligt att genomföra undervisningen på ett tryggt sätt. Utbildningsanordnaren ska följa med situationen med coronaviruset och de gällande bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna samt planera utbildningen enligt bestämmelserna som gäller hälsosäkerhet. I vårens undervisning är det skäl att ta hänsyn till elevernas/de studerandes individuella situation.

Lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (1221/2021) har stadfästs 22.12.2021. Lagen är i kraft 1.1.2022−30.6.2022. Den temporära paragrafen 58 c är densamma till sitt innehåll som bestämmelsen som gällde våren 2021. I 58 c § föreskrivs om åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Paragrafen medför skyldigheter även för utbildningsanordnarna.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet (STM) 30.8.2021 utfärdat en rekommendation om ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga. Rekommendationen kan även tillämpas när man ordnar grundläggande konstundervisning.

UKM och THL: Rekommendation för ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga

Det är bra att i lämpliga delar tillämpa rekommendationen även i övrig grundläggande konstundervisning än sådan undervisning som ordnas i grupp. Det är skäl att beakta rekommendationen hos alla som ordnar grundläggande konstundervisning, till exempel läroanstalter inom fritt bildningsarbete, samt inom olika former för genomförandet av undervisningen.

Statsrådet tog 15.11.2021 i bruk den uppdaterade hybridstrategin för hantering av coronakrisen och handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin. Enligt statsrådets beslut ska epidemin i första hand bekämpas med lokala och regionala åtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. I undervisningen ska man därtill följa eventuella förpliktande beslut som smittskyddsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar till arbetsplatserna (Anvisning för att förhindra covid-19-infektioner vid småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1.12.2020) kan tillämpas till lämpliga delar på det sätt man beslutar lokalt eller regionalt.

Vid användningen av läroanstalternas lokaler rekommenderas att THL:s separata anvisning om ventilation beaktas. Anvisningarna är riktade till den tekniska personal som ansvarar för användningen av lokalerna.

THL: Anvisningar om ventilation för dem som ansvarar för användningen av utrymmen för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd har gett anvisningar gällande offentliga tillställningar.

Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler

Det är viktigt att anordnarna av grundläggande konstundervisning aktivt följer med epidemiläget och att man följer myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer.

Utbildningsanordnarna beslutar, utgående från lagstiftningen som råder under normala omständigheter och de ovan nämnda bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna, om hur undervisningen ska ordnas ändamålsenligt och tryggt. Grundläggande konstundervisning kan vid behov ordnas på alternativa sätt som ersätter närundervisning.