Planeringen och genomförandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten grundar sig på lagstiftningen som berör den grundläggande utbildningen.
Oppilaita istuvamassa luokkahuoneen lattialla.

Texten har uppdaterats 15.10.2021.

Det är viktigt att utbildningsanordnarna och skolorna upprätthåller beredskapen att övergå till distansundervisning, om den lokala epidemisituationen förutsätter det.

Det här stödmaterialet som riktar sig till anordnarna av morgon- och eftermiddagsverksamhet innehåller information om beredskapen inför höstterminen 2021, om coronaepidemin fortfarande förutsätter särskilda arrangemang. Lagstiftningen och anvisningarna som gäller hösten 2021 är desamma som varit i kraft under våren 2021.

Samtidigt är det också skäl för utbildningsanordnarna och skolorna att planera hur coronaepidemins konsekvenser för lärandet och välbefinnandet kan lindras, samt hur man kan stödja elevernas lärande och välbefinnande och skapa framtidstro. Stödmaterial för den grundläggande utbildningen hittar du på sidan Ordnande av grundläggande utbildning och återhämtning från coronapandemin fr.o.m. 1.8.2021. 

Lagen om en temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning samt lagen om Europeiska skolan i Helsingfors är i kraft 1.8.2021−31.7.2022. Lagarna är till sitt innehåll ungefär likadana som den lagstiftning som gällde under våren 2021. Syftet med lagarna är att förhindra spridningen av coronaviruset (COVID-19), att lindra effekterna av viruset, att trygga anordnandet av verksamhet (inkl. morgon- och eftermiddagsverksamhet) i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Lagen om att fortsätta de temporära bestämmelserna enligt lagen om smittsamma sjukdomar (447/2021) har godkänts i riksdagen 28.5.2021. Bestämmelserna är i kraft 1.7.2021−31.12.2021. Den temporära paragrafen 58 c är densamma till sitt innehåll som under våren 2021. I 58 c § föreskrivs om åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Paragrafen medför skyldigheter även för utbildningsanordnarna.