Grunderna för läroplanen utgör ett gemensamt underlag för de lokala läroplanerna och främjar på det viset en likvärdig utbildning i hela landet. Kommunernas och skolornas egna läroplaner styr undervisningen och skolarbetet på ett mer detaljerat plan och beaktar lokala behov och perspektiv.

Från och med 1.8.2016 togs de nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen i bruk i årskurserna 1–6 i hela landet. I de högre årskurserna införs läroplanerna stegvis: i årskurs 7 togs de i bruk 1.8.2017, i årskurs 8 läsåret 2018 och i årskurs 9 tas de i bruk läsåret 2019.

Den lokala läroplanen kan vid behov preciseras senare. Avsikten är att läroplanen ska vara ett levande och flexibelt stöd för undervisningen och skolans verksamhet.

Största delen av grunderna för läroplanen består av beskrivningar av de olika läroämnenas mål och innehåll, som anknyter till beskrivningar av värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen. Läroplanen ska ge rum för att förnya verksamhetskulturen och skolpedagogiken och på så sätt skapa effektiva inlärningsprocesser och bättre inlärningsresultat.