Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen utgör ett gemensamt underlag för de lokala läroplanerna och främjar på det viset en likvärdig utbildning i hela landet. Kommunernas och skolornas egna läroplaner styr undervisningen och skolarbetet på ett mer detaljerat plan och beaktar lokala behov och perspektiv.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen blev klara 2014 och togs i bruk 1.8.2016. Lokala läroplaner togs i bruk från och med 1.8.2016 i årskurserna 1–6 i samtliga skolor. Läroplanerna togs i bruk stegvis i årskurserna 7–9 från 2017 till 2019.

I grunderna för läroplanen har vissa preciseringar och tillägg gjorts efter 2014. Grunderna för läroplanen för A1-språket 2019 i årskurserna 1–2 togs i bruk 1.1.2020. Kapitel 6 i grunderna, Bedömningen av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen, som förnyats, blev en del av de lokala läroplanerna från och med 1.8.2020. Preciserade kunskapskrav för slutbedömningen i läroämnena fördes in i de lokala läroplanerna och togs i bruk i början av läsåret 2021–2022.

Den lokala läroplanen ska uppdateras efter ändringar i läroplansgrunderna, men kan även vid behov uppdateras vid andra tidpunkter. Avsikten är att läroplanen ska vara ett levande stöd för undervisningen och skolans verksamhet.

Grunderna för läroplanen utgörs till stor del av beskrivningar av de olika läroämnenas mål och innehåll, som anknyter till beskrivningar av värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen. Läroplanen ska utgöra ett stöd för utvecklingen av skolans verksamhetskultur och pedagogik.

Det mest centrala i läroplansgrunderna