Cirkuskonst är en levande konstart, som nya innovationer konstant för framåt. Det finns två lärokurser i cirkuskonst som ingår i den grundläggande konstundervisningen: en fördjupad lärokurs och en allmän lärokurs.

Lärokurserna i cirkuskonst stödjer ett självständigt utövande av cirkuskonst. Studierna i cirkuskonst är undersökande och lärandet sker genom övning, erfarenhet och mångsidig aktivitet. Träning av grundläggande motoriska färdigheter är en central del av studierna i den allmänna lärokursen i cirkuskonst och utgör grunden för träning i cirkuskonst. Med hjälp av uppträdande och uttryck växer elevens förståelse för cirkuskonst som en mångkonstnärlig helhet, där konstnärligt, fysiskt och socialt kunnande förenas. Målet för undervisningen i cirkuskonst är att eleven anammar cirkuskonsten och utvecklas med hjälp av den.

Att tillägna sig cirkuskonsten innebär att man övar in de kunskaper och färdigheter som behövs för utövande av cirkuskonst samt att man övar sig i och utvecklar kroppsvården. Eleven bekantar sig med cirkuskonstens terminologi och centrala uttrycksformer. En trygg och motiverande atmosfär i gruppen skapar förutsättningar för att eleverna ska lära sig och känna glädje över det de gör.

Utveckling med hjälp av cirkuskonst betyder utveckling av kreativitet, kommunikativa färdigheter och tankefärdigheter, emotionell och estetisk utveckling samt handledning i målinriktat arbete. Ett bra inlärningsklimat bygger på färdigheter i samarbete och i självständigt arbete. Undervisningen stöder utvecklingen av elevens självkänsla, glädje över att lära sig och känsla av delaktighet samt elevgruppens sociala samhörighet.