Syftet med den allmänna lärokursen i dans i den grundläggande konstundervisningen är att erbjuda eleven positiva upplevelser av dans, uppmuntra till dansintresse samt stödja en rörlig och aktiv livsstil. Det väsentliga är att erbjuda eleven möjlighet att uppleva och hitta glädjen i att dansa och röra på sig. Målet för undervisningen är att ge övergripande upplevelser och stödja elevens erfarenhet av och förståelse för dansen genom fysisk och skapande verksamhet. Det erfarenhetsbaserade förhållande till dansen som utvecklas under studiernas gång skapar en grund för ett livslångt intresse.

Undervisningen i den allmänna lärokursen i dans stöder elevens helhetsmässiga utveckling, kreativitet, konstnärliga uttrycksförmåga och kulturella delaktighet. Eleven får i tillägnandet av de färdigheter som dansen kräver stöd utgående från sina egna personliga och kulturella förutsättningar. Genom studierna lär sig eleven fästa uppmärksamhet vid ett holistiskt välbefinnande och en hälsosam livsstil. Undervisningen uppmuntrar eleven att delta i olika dans- och andra konstevenemang och föreställningar också som lyssnare och åskådare. Undervisningen vidgar elevens uppfattning om dansens mångfald både som konst och som ett kulturellt och samhälleligt fenomen och stöder elevens uppväxt till en bildad, tolerant medborgare som respekterar allas olikheter.