Diskrimineringsgrunder som förbjuds i diskrimineringslagen är ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskrimineringsgrunderna i jämställdhetslagen är kön, könsidentitet och könsuttryck. Båda lagarna förbjuder också trakasserier på dessa grunder.

Nuoret opiskelijat kannettavien tietokoneiden ääressä keskittyneinä.

Definition av diskriminering

Jämlikhet är en grundläggande rättighet i Finland. Enligt grundlagen får ingen särbehandlas utan godtagbar motivering. Diskriminering är att en person behandlas sämre än en annan på grund av en personlig egenskap och en lagstadgad diskrimineringsgrund. Direkt diskriminering är till exempel att en studerande med romsk bakgrund inte får studieredskap på samma sätt som andra studerande.

Diskriminering är också när en skenbart neutral regel, grund eller praxis missgynnar en människa på grund av en personlig egenskap. Indirekt diskriminering är till exempel att en rullstolsburen elev inte kan använda skolbyggnaden eller skolgården på samma sätt som andra elever.

Trakasserier som avsiktligt och de facto kränker människovärdet och som har koppling till någon förbjuden diskrimineringsgrund är också diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Med detta avses situationer där man skapar en förnedrande, förödmjukande, hotfull, fientlig eller aggressiv atmosfär med koppling till en diskrimineringsgrund. Trakasserier kan också vara tal eller att sprida eller publicera kränkande material.

 

Hatretorik

Enligt diskrimineringsombudsmannen är hatretorik kommunikation som underblåser hat mot en person eller en människogrupp. Hatretorik kan vara lagstridig diskriminering med stöd av diskrimineringslagen, även om den inte nödvändigtvis uppfyller brottsrekvisiten. Enligt Europarådets ministerkommittés definition är hatretorik alla uttrycksformer som sprider, underblåser, främjar eller berättigar etniskt hat, utlänningsfientlighet, antisemitism eller annat hat som grundar sig på intolerans. 

Hatretorik kan riktas mot hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Syftet med hatretorik är oftast att skapa en bild av personer som hör till en viss minoritetsgrupp som suspekta, opålitliga eller mindre värda. Hatretorik kränker ofta en annan persons människovärde på djupet.