Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s definition är våld avsiktligt utövande av makt, kontroll eller fysisk styrka, eller hot om våld så att det riktar sig mot en annan människa eller människogrupp och leder eller kan leda till att en skada uppstår, utvecklingen störs, de grundläggande behoven inte tillgodoses eller att personen dör.

Nuoren pojan kasvot lähietäisyydeltä.

Våldshandlingar kan vara fysiska, psykiska eller sexuella:

  • Fysiskt våld är att knuffa, riva, skaka om, klösa, slå, sparka, lugga, strypa eller använda skjut- eller eggvapen.
  • Psykiskt våld är förtryck, kritik, skällsord, förakt, kontroll, isolering, förstörelse av föremål eller hot om något av dessa. Även hot om fysiskt våld är psykiskt våld. 
  • Sexuellt våld är att tvingas till sexuella handlingar, att tvingas titta på sexuellt material eller tvingas till sex, sexuellt utnyttjande av personer under 18 år och lockande av personer under 16 år till sexuella handlingar, köp av sexuella tjänster av personer under 18 år, våldtäkt, hedersvåld och könsstympning. Sexuellt våld kränker en persons integritet och självbestämmanderätt.  
  • Hedersrelaterat våld innebär att man för att skydda eller återställa familjens eller släktens heder använder våld eller hotar med våld om en familjemedlem inte följer reglerna för sexuellt och socialt beteende i den egna gemenskapen. Hedersrelaterat våld är ofta könsrelaterat och riktat mot flickor och kvinnor. Fysisk eller psykisk integritet eller självbestämmanderätt kränks till exempel genom sträng begränsning (till exempel genom att bestämma hur en person får klä sig eller med vem hon får umgås). Hedersrelaterat våld kan också ta sig uttryck i misshandel, könsstympning av flickor och kvinnor eller tvångsäktenskap.

De flesta våldshandlingar är straffbara enligt finsk lagstiftning.

Hot om våld som en utomstående aktör riktar mot skolor och läroanstalter samt beredskap och räddningsplaner för dessa behandlas i säkerhetsmanualen för småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet.