Delaktighet i småbarnspedagogiken innebär att barnen är aktiva aktörer och medlemmar av gruppen. Deras tankar och åsikter ska bli hörda och tas i beaktande. Barnen ska ha möjlighet att påverka frågor som berör det egna livet och bli förstådda och accepterade så som de är.

I grunderna för planen för småbarnspedagogik ligger fokus starkt på en barncentrerad pedagogik som betonar barnets delaktighet. Barnen är aktiva aktörer i den egna gruppen och deras tankar och åsikter ska bli hörda och tas i beaktande. Barnen ska ha möjlighet att påverka frågor som berör det egna livet och bli förstådda och accepterade så som de är. Barnens delaktighet när man tar fram idéer, planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt deras intresseområden som utgångspunkt för verksamheten både inspirerar och utmanar till att se på verksamheten och reflektera över arbetssätten ur ett nytt perspektiv.

I den ungefär 10–15 minuter långa videofortbildningen går man ur olika synvinklar djupare in på pedagogiken som berör delaktighet i småbarnspedagogiken. Videorna kan användas fritt i samband med teamets och arbetsgemenskapens möten och fortbildningar samt som stöd för utvecklingen. Utöver den inledande presentationen ingår det i slutet av varje video stödfrågor att reflektera över då man granskar och utvecklar den pedagogiska verksamheten.

Den svenskspråkiga sidan uppdateras. Videorna textas till svenska och presentationerna översätts.