Den här anvisningen gäller deltagandet i den grundläggande utbildningen samt hur man förebygger, följer upp och ingriper i frånvaro. Anvisningen ska iakttas i närundervisningen och i undervisningen som ordnas med digitala förbindelser.
Kuvituskuva, tytöt leikkivät sisällä

Texten har preciserats och uppdaterats 31.05.2021. 

I den grundläggande utbildningen ska eleven delta i undervisningen om hen inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse. Elevens frånvaro från skolan kan grunda sig på lagen om grundläggande utbildning eller på lagen om smittsamma sjukdomar. Man får inte komma till skolan om man är sjuk.

Utbildningsanordnaren ska följa upp elevernas deltagande i undervisningen. Varje skola ska ha en verksamhetsmodell för hur man följer upp, meddelar om samt ingriper i frånvaro (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014). Läraren har ansvar för sina elever och ska vara i kontakt med dem och hemmen även i sådana situationer då undervisningen måste ordnas under avvikande omständigheter. Skolans och elevvårdens tjänster ska vara aktiva i kommunikationen med hemmen. 

Frånvaro och lagen om grundläggande utbildning

Elevernas lika rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning tryggas i lagen om grundläggande utbildning. I enlighet med lagen om grundläggande utbildning ska en elev inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt övrig undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning, delta i undervisningen om hen inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse (lagen om grundläggande utbildning, 25–26 a §, 35 §). 

  • Man ska alltid anhålla om lov för frånvaro och anhållan ska motiveras.
  • Skolan överväger om det finns grunder för att bevilja frånvaron. Utbildningsanordnaren och skolan kan dra upp allmänna riktlinjer som gäller beviljandet av frånvaro, ändå så att man tar i beaktande elevernas rätt till grundläggande utbildning.
  • Lov för frånvaro på grund av sjukdom eller andra oförutsägbara skäl kan beviljas också i efterhand.
  • Eleverna ska behandlas likvärdigt och man ska ta hänsyn till deras bästa och till deras individuella situation. 
  • Vad gäller förfarandena vid frånvaro är det särskilt viktigt att samarbeta med hemmen för att hitta en gemensam syn på frågan. Man ska meddela vårdnadshavaren om olovlig frånvaro. Man ska informera vårdnadshavarna om förfaringssätten som berör frånvaro samt vad dessa grundar sig på.
  • Skolan beslutar på vilka sätt elevernas arbete hemma handleds under frånvaron. Man kan till exempel ge eleven uppgifter som hen kan göra hemma. Någon annan elev kan också ge de överenskomna uppgifterna åt eleven som är hemma, men skolan ansvarar för att alla elever får uppgifterna och handledning som berör dem. (Läs mer: Riksdagens justitieombudsmans beslut om att ge läxor åt en elev som är hemma på grund av frånvaro, pdf på finska, du flyttas till en annan webbtjänst)

I en pandemisituation ska man även ta i beaktande följande:

  • Sjukdom eller om eleven eller en familjemedlem med tanke på smittrisken hör till riskgruppen är godtagbara skäl för frånvaro. 
  • Huruvida en elev hör till riskgruppen grundar sig på den behandlande läkarens bedömning av elevens situation. Läkaren kan också bedöma om det är nödvändigt med frånvaro.
  • För att kunna bedöma vilka grunder det finns för frånvaro kan utbildningsanordnaren vid behov kräva en tillräcklig utredning av vårdnadshavaren, såsom ett läkarintyg över att barnet hör till riskgruppen. 
  • Skolan kan inte kräva att man åt skolan lämnar ut uppgifter som berör en familjemedlems hälsotillstånd.

Frånvaro och lagen om smittsamma sjukdomar

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan en sådan läkare som avses i lagen fatta beslut om att den som insjuknat eller med fog misstänks ha insjuknat ska bli borta från läroanstalten under sammanlagt högst två månader utan avbrott. Läkaren kan också besluta att en person som insjuknat eller med fog misstänks ha insjuknat i en allmänfarlig smittsam sjukdom eller i en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom ska hållas isolerad eller försättas i karantän.

Enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde fatta beslut om att stänga läroanstalternas eller daghemmens lokaler. Regionförvaltningsverket kan inom sitt verksamhetsområde fatta motsvarande beslut då det gäller ett område med flera kommuner.

Enligt lagen ska karantän och isolering genomföras så att rättigheterna för personen i fråga inte inskränks i onödan (lagen om smittsamma sjukdomar 57, 60, 63, 68 §). Elevens lika rätt till undervisning ska därmed även i sådana här situationer tryggas till en så stor omfattning som möjligt. För eleven kan vid behov fattas ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att en elev i den grundläggande utbildningen ska stanna i frivillig karantän när hen återvänder från länder för vilka rekommendationerna om karantän i är kraft. Också under frivillig karantän kan man för eleven ta ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang enligt 18§ i lagen om grundläggande utbildning.

Läs mer om resor och karantän på THL:s webbplats.

Särskilda undervisningsarrangemang

Istället för att bevilja tillfällig befrielse (frånvaro) från undervisningen kan man fatta ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang för eleven, om det är motiverat med tanke på elevens hälsotillstånd (lagen om grundläggande utbildning, 18 § mom. 1 punkt 3).  I sådana fall kan undervisningen för eleven ordnas med arrangemang som delvis avviker från lagstiftningen om grundläggande utbildning, till exempel som distansundervisning. Sådana här arrangemang kan komma på fråga till exempel för elever som hör till riskgruppen och som därför stannar hemma. I beslutsfattandet kan man ta hjälp av en läkares bedömning.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar att man i stället för att bevilja frånvaro ordnar undervisningen för elever som hör till riskgrupper med särskilda undervisningsarrangemang i form av distansundervisning.

Utbildningsanordnaren och skolorna har i enlighet med diskrimineringslagen (1325/2014) skyldighet att bedöma hur likabehandlingen uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att möjligheten till särskilda undervisningsarrangemang även ska ges sådana barn som av motiverade skäl är frånvarande på grund av en familjemedlems hälsotillstånd, ifall beslut om särskilda undervisningsarrangemang även fattas för barn som hör till riskgruppen (13.5.2020, VVTDno-2020-393). I enlighet med jämställdhetsombudsmannens ställningstagande rekommenderar vi att undervisningen även ordnas som distansundervisning för elever som stannar hemma på grund av att en familjemedlem hör till en riskgrupp.

Ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang kan också för viss tid fattas för en elev som har beslut om särskilt stöd. I sådana fall ska man i beslutet beskriva till vilka delar och för vilken tidsperiod man avviker från vad som bestämts i beslutet om särskilt stöd för eleven. Det är möjligt att hos regionförvaltningsverket söka ändring i ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang som fattats i enlighet med lagen 18 § i lagen om grundläggande utbildning.  

Stöd från elevvårdstjänsterna

Den utdragna undantagssituationen har ökat behovet av elevvårdens tjänster. Samtidigt har tillgången till tjänsterna försämrats i många skolor. Då höstterminen inleds ska utbildningsanordnaren fästa uppmärksamhet vid lärandet och välbefinnandet i fråga om varje elev, samt följa med och utvärdera vilka effekter de exceptionella undervisningsarrangemangen har haft på eleverna, i synnerhet de elever som är i en svagare ställning. 

Under den tid undervisningen har ordnats på distans kan det ha uppstått situationer då eleven inte har deltagit i undervisningen eller då man inte har lyckats nå eleven eller hens vårdnadshavare. I samband med olovlig frånvaro är det av största vikt att känna igen de grundläggande orsakerna bakom frånvaron och att i ett så tidigt skede som möjligt ingripa i frånvaron. Vissa elever kan ha varit länge frånvarande från närundervisningen på grund av att en familjemedlem hör till riskgruppen. Behövliga stödåtgärder och elevvårdstjänsternas sakkunskap ska användas i sådana situationer då en elev av en eller annan orsak har stor frånvaro.

Skolans anställda ska omedelbart vara i kontakt med elevvårdens psykolog- eller kuratorstjänster om man bedömer att en elev är i behov av dessa tjänster. 

Om det inte är möjligt att ta kontakt med elevvårdens tjänster tillsammans med eleven eller vårdnadshavaren, ska man informera dem om att man kontaktat elevvården. Man ska på samma gång, oberoende av bestämmelserna om sekretess, lämna ut de uppgifter åt psykologen eller kuratorn som behövs för att göra en bedömning av behovet av stöd. Behovet att kontakta elevvården kan grunda sig på såväl elevens svårigheter med lärandet som på problem med den psykiska hälsan eller sociala problem. Eleverna ska vid behov även hänvisas till skolhälsovårdens tjänster i enlighet med normala förfaranden.

När skolans åtgärder inte är tillräckliga

Skolan har en viktig roll i att följa upp barnens och de ungas välbefinnande och i att iaktta eventuella problem i ett tidigt skede. Skolans egna åtgärder och stödet som ges inom elev- eller studerandevårdstjänsterna är inte alltid tillräckliga. I sådana fall behöver man samarbeta med kommunens social- och hälsovårdsväsende samt med ungdomsväsendet. Ett barn har rätt till särskilt skydd även då undervisningen måste ordnas under avvikande förhållanden. 

Inom socialvården gör man en bedömning av barnets, den ungas eller familjens behov av stöd. Beroende på situationen görs antingen en bedömning av servicebehovet i enlighet med lagen om socialvård eller en bedömning av barnskyddsbehovet. Det är alltid möjligt att konsultera barnskyddet i problemsituationer och fråga råd om hur man ska gå till väga när det gäller ett barn eller en ung person. I situationer där oron för barnet eller den unga är akut eller stor, ska man göra en anmälan till barnskyddet oberoende av hur undervisningen ordnas.

Det lönar sig att med låg tröskel vara i kontakt med kommunens ungdomsväsende. I samarbete med ungdomsväsendet kan man till exempel försöka finna lösningar för att stödja den ungas skolgång eller för att nå den unga.

Fullföljande av läroplikten utan att delta i den grundläggande utbildningen (sk. hemundervisning)

Om läroplikten fullföljs på något annat sätt än att den läropliktiga deltar i grundläggande utbildning som ordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning är det frågan om hemundervisning. Undervisning som ordnas på distans med digitala förbindelser som en del av den grundläggande utbildningen är inte detsamma som hemundervisning.

En utbildningsanordnare kan inte kräva eller rekommendera att en elev övergår till hemundervisning. Hemundervisningen är inte avsedd som en kortvarig lösning, utan rätt förfarande i situationer som varar en kortare tid är frånvaro som beviljats av motiverade skäl. 

Det är endast vårdnadshavaren som kan besluta att en elev avgår från skolan och därmed övergår till hemundervisning. Då ansvarar vårdnadshavaren själv för att ordna undervisningen för den läropliktiga. Vårdnadshavaren ansvarar för alla arrangemang som berör studierna, såsom undervisning, stöd för lärande och välbefinnande, läromedel, arbetsredskap och material, måltider och skoltransport. En elev i hemundervisning har inte rätt till elevvårdens tjänster.

I hemundervisning har vårdnadshavaren ansvar för den läropliktigas framsteg och för att den läropliktiga utvecklar kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs. Den läropliktigas framsteg ska övervakas i förhållande till de mål och centrala innehåll som fastställts i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). Den övervakande lärare som utses av kommunen där den läropliktiga är bosatt har i uppgift att kartlägga och följa upp den läropliktigas framsteg. Den läropliktiga som deltar i hemundervisning kan på vårdnadshavarens begäran visa sitt kunnande i en särskild examen.

Texten har redigerats

Texten har uppdaterats 21.8.2020 (precisering i anvisningen om karantän, se punkten Frånvaro och lagen om smittsamma sjukdomar)
Texten har uppdaterats 9.10.2020 (precisering i anvisningen om karantän, se punkten Frånvaro och lagen om smittsamma sjukdomar)
Texten har uppdaterats 16.12.2020 (information om handledning av elevens arbete under frånvaro och information om hemundervisning)

Texten har uppdaterats 31.5.2021 (mindre ändringar) för att motsvara höstterminen 2021