Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års tid. I sin språkportfölj reflekterar eleven över och rapporterar hur hans eller hennes färdigheter utvecklas på lång sikt.
Europeiska språkportföljen

Den europeiska språkportföljen (ESP) är ett autentiskt material om de egna språkstudiernas utveckling och resultat som eleven/ den studerande själv har samlat ihop och bedömt. Den introducerar eleven som människa, språkstuderande och språkanvändare: den studerandes studier och inlärningserfarenheter i olika språk och hans eller hennes språk- och studiefärdigheter och kulturkompetens. Den följer principerna för den gemensamma Europeiska Referensramen för språkundervisning (ERS 2001/2003) som har utvecklats inom Europarådet (Council of Europe, Strasbourg) och som stöder elevens interkulturella kommunikativa kompetens, en ansvarsfull autonomi inom gemenskapen samt studiefärdigheter, självvärdering och peer review.

Det är fråga om ett pedagogiskt och administrativt språkundervisningsverktyg för eleverna och deras lärare, med hjälp av vilket språkanvändaren kan utveckla och självständigt utvärdera sina studiefärdigheter och sin multispråkliga och multikulturella kompetens i främmande språk. Samtidigt stöder språkportföljen språklärarnas undervisnings- och handledningsarbete genom att den erbjuder nödvändiga begrepp och konkreta verktyg (språkportföljens pedagogiska funktion). Med dess hjälp kan språkanvändare visa sina språkkunskaper i form av kriteriebaserade självvärderingar (språkportföljens rapporterande funktion).

Språkportföljen bildar en autentisk dokumentation över elevens språkstudier under flera år. I portföljen bygger eleven upp en egen språkbiografi (Language Biography), där han eller hon reflekterar över sina erfarenheter och sina studiefärdigheter och sin kulturella kompetens i olika språk – således över sig själv som människa, språkstuderande och språkanvändare. Eleven bedömer sina framsteg i kommunikativa färdigheter med hjälp av självvärderingslistor (Self-assessment Lists) och reflekterar, sparar och rapporterar sina portföljarbeten i en arbetsmapp (Dossier), i vilken i enlighet med språkportföljens dubbla uppgift görs skillnad mellan inlärningsmapp och rapporteringsmapp. Eleven utvärderar de egna språkkunskapernas utveckling kriteriebaserat i sitt språkpass (Language Passport).

Med hjälp av den språkportfölj som bildas av dessa delar lär sig eleven att utveckla och bedöma sina språkkunskaper självständigt med hjälp av färdighetsnivåerna i Referensramen (en sexgradig skala, A1, A2; B1, B2; C1, C2).