Utbildningsstyrelsen publicerar varje år en gemensam uppgift för alla gymnasiediplom, som de studerande kan välja då de avlägger gymnasiediplomen i olika ämnen. Den gemensamma uppgiften har i första hand utarbetats för de gymnasiediplom i vars anvisningar för avläggande separata uppgifter ingår. För gymnasiediplomen i bildkonst, slöjd och mediekunskap ges uppgifter varje läsår. Gymnasiediplomet i huslig ekonomi kan utgå från det bestående temat som ingår i anvisningarna för avläggande av diplomet eller från den gemensamma uppgiften för gymnasiediplomen.

Den studerande kan använda den gemensamma uppgiften som utgångspunkt eller inspiration när hen avlägger ett gymnasiediplom för vilket uppgifter inte ges varje läsår. Även när det gäller den gemensamma uppgiften ska man följa riktlinjerna i läroplanen för gymnasiediplomet i fråga och de separata anvisningarna för avläggande av diplomet. 

Den gemensamma uppgiften kan används i gemensamma projekt eller avläggas individuellt. I de gemensamma projekten kan studerande som avlägger olika gymnasiediplom delta. De studerande följer anvisningarna för det egna gymnasiediplomet. I de gemensamma projekten kan även aktörer utanför gymnasiet delta.