Kulturarvet är materiellt, immateriellt och digitalt. Det omfattar såväl vår närmiljö som föremålen i vårt hem, jultraditioner, modern musik och konsolspel. Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är det allas gemensamma ansvar att bevara och respektera kulturarvet. Vi har alla rätt att vara i kontakt med vårt kulturarv. Med hjälp av kulturarvsfostran stöds barns och ungas delaktighet i kulturarvet. Genom fostran kan man stärka upplevelsen av det egna kulturarvets värde och möjligheter.
Ruutukuva, jossa Haminan kaupunki lintuperspektiivissä.
Ett fågelperspektiv av Haminas unika cirkel- och fyrkantsformel. Staden ritades av general Axel von Löwen, som var influerad av staden Palmanova i nordöstra Italien, nära Udine.

Digitala tjänster och anordningar ingår i en mångsidig lärmiljö i enlighet med grunderna för läroplanen. Det är viktigt att också det finländska kulturarvet flyttas från museerna och nationallandskapen till digital form där det kan användas i undervisningen på ett högklassigt och behändigt sätt.

I Finland finns det många museer och andra kulturinstitutioner som värnar om kulturarvet. Genom att bekanta sig med dem skulle den grundläggande utbildningens kulturuppgift och delaktighet i kulturarvet förverkligas på ett idealiskt sätt. Undervisningen har tillgång till material avsett för kulturarvsfostran, men med hjälp av dem når man inte alltid en ändamålsenlig upplevelse. För närvarande kan användningen av högklassigt digitalt läromaterial om kulturarvet på finska eller svenska kräva mycket tid av läraren för att sätta sig in i och sammanställa materialet. I undervisningen utnyttjas också museer och andra kulturobjekt i närområdena. I praktiken finns det dock inte alltid tidsmässiga eller ekonomiska möjligheter till många besök under elevens skolgång. Naturligtvis har också skolans läge en avgörande inverkan på hurdana destinationer man kan resa till.  Med tanke på jämlikheten vore det viktigt att eleverna på ett mångsidigt sätt kan bekanta sig med olika kulturarvsobjekt.

Det kan ha upplevts som en utmaning att hämta vårt mångformiga materiella arv och våra olika kulturmiljöer till skolorna.

Hundratals finländska museer och andra kulturinstitutioner erbjuder sakkunskap inom kulturarvsfostran, men det är utmanande att utnyttja kompetensen och materialen på riksomfattande nivå. I och med digitaliseringen kan museernas skatter och sakkunskap lätt göras tillgängliga för skolorna som virtuella guidningstjänster. Guidningarna kan vara live-guidningar eller inspelningar.  En sakkunnig guide skapar en interaktiv lärsituation. Dessutom kan man besöka många olika musei- och kulturarvsobjekt på egen hand i klassen virtuellt, med hjälp av VR-glasögon eller utan glasögon genom att titta på 360°-videor. Fördelen med live-guidning är interaktion med guiden, medan inspelningar och självständiga rundturer fungerar flexibelt oberoende av tidpunkt. Tack vare digitaliseringen blir de mångsidiga finländska kulturmiljöerna en gemensam lärmiljö för alla skolor.

Ur undervisningens och lärandets synvinkel har det finländska kulturarvets digitala tillgänglighet flera fördelar. Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) är den grundläggande utbildningens kulturuppgift att främja mångsidig kulturell kompetens och respekt för kulturarvet samt stödja eleverna i att bygga upp sin egen kulturidentitet och sitt kulturella kapital. I grunderna betonas utnyttjandet av interaktiva lärmiljöer. Kulturarvet kan utnyttjas i alla läroämnen. I ämnesövergripande helheter för lärande möjliggör användningen av digitala lärmiljöer en mer omfattande granskning av fenomenen, till exempel när ett beläget objekt på andra sidan landet kan undersökas på bred front och man kan förstå hur saker och ting är beroende av varandra. Objektet kan granskas till exempel med tanke på dess historiska, geografiska och språkliga (dialekt) betydelse. Undervisningen har stor betydelse för hur kulturarvet bevaras och förnyas. 

Barn och unga formar kulturarvet genom att tolka och återge det i tiden. Ett digitalt kulturarv möjliggör nya sätt att förnya kulturen, experiment och egna överraskande tolkningar. I undervisningen uppmuntras barn och unga att utnyttja kulturarvet för att producera eget innehåll och skapa ny kultur.

År 2022 publicerade undervisnings- och kulturministeriet Finlands kulturarvsstrategi. Bakom strategin ligger Farokonventionen som ratificerats av Finland och som betonar kulturarvets betydelse som resurs och som en del av den hållbara utvecklingen. De viktigaste värderingarna i strategin är hållbarhet, mångfald och jämlikhet. Dessutom är målet att säkerställa att kulturarvet bevaras för kommande generationer och att det utnyttjas i samhället. Hela samhällets delaktighet i kulturarvet förverkligas endast genom aktiv verksamhet. Med kulturarvsfärdigheter och -kunskaper kan man övergå till en mer hållbar livsstil. Man till exempel tillägna sig traditionella metoder som visat sig fungera väl inom hållbar matproduktion och återvinning. Aktörerna inom sektorn kan föregå med gott exempel i ekologiskt hållbar verksamhet. Barn och unga kan på många sätt hjälpas att hitta en koppling till kulturarvet i undervisningen. Utöver den jämlika tillgängligheten till det materiella och immateriella kulturarvet kan man genom digitalisering samtidigt producera ett nytt kulturarv.

Många lärare uppskattar att det digitala läromaterialet är lättillgängligt och har producerats på ett högklassigt sätt. Lyckligtvis för skolorna finns det i Finland fint material till exempel på arkivens, bibliotekens och museernas gemensamma söktjänst Finnas webbplats. Många museer har också skapat virtuella museer och uppgiftspaket om sina utställningar och teman.

Kuvakaappaus 360 kuvasta
Fågelperspektiv över Kastelholms slott. Slottet började byggas i slutet av 1300-talet.
Oppilaat seuraavat liveopastusta Haminasta
Elever i femte klass i Helsingfors följer en liveguidning från Kastelholms slott på Åland.

I genomförandet av kulturfostran är Kulturläroplanen ett viktigt verktyg i kommunerna mellan skolan och kulturaktörerna. I enlighet med Kulturläroplanen samarbetar man inom den grundläggande utbildningen på ett planmässigt sätt med aktörer utanför skolorna, såsom bibliotek, arkiv, museer samt övriga läroanstalter, kultur- och konstaktörer.

Målet med skolans kulturfostran är också att stödja elevens självständiga kulturarvsintresse och informella lärande. Om eleven får presentera hobbyverksamhet som är betydelsefull för hen själv och sin kompetens som utvecklas för andra kan det främja elevens positiva uppfattning om sig själv som elev och på så sätt stärka elevens självkänsla.

Bra exempel på färdiga undervisningsmaterial som motsvarar läroplanen är Finna Klassrums färdiga undervisningspaket samt sammanställningar av verktyg och undervisningsmaterial på Föreningen för kulturarvsfostrans webbplats. Det lönar sig också för lärarna att följa de möjligheter som Europeiska kulturmiljödagarna erbjuder. Kulturarvstemat för 2023 är Levande traditioner. På evenemangets webbplats kan man söka idéer för att genomföra temat i undervisningen. Under temaåret Levande traditioner 2023 innehåller kalendern till exempel innehåll om ämnet på olika håll i Finland och tips för att skriva artiklar i wikiförteckningen. Det lönar sig också för lärare att delta i fortbildning inom kulturarvsfostran för att utveckla sin pedagogiska kompetens.

Projektet för virtuella guidningar

Vreal har genomfört ett projekt för virtuell guidning med stöd från Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden. Den första fasen av den virtuella guidningstjänsten har byggts upp enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen med fokus på finländska objekt.

Museer och andra kulturarvsaktörer är viktiga samarbetspartners i projektet. De känner väl till objektens möjligheter i undervisningen. Guiderna och innehållet i själva guidningarna är av hög kvalitet och planerade för målgruppen. Genom guidningarna kan undervisningen dra bästa möjliga nytta av Finlands museinätverk och dess mest värdefulla objekt. Exempel på tjänsten inkluderar guidade turer där man bekantar sig med livet i ett medeltida slott, i en fästningsstad från 1700-talet, i en stuga samt i ett borgarhem från 1800-talet.

Bilderna som presenteras i den här artikeln producerades som en del av projektet för virtuell vägledning. Artikeltexten är framtagen av Johannes Söderstörm (VReal), Tiina Hero (museipedagog) och Laura Helovuori (klasslärare) i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

 

Heading

Content

Licens: CC ND-NC-SA