Med elev- och studerandevård avses främjande och upprätthållande av elevens och den studerandes lärande, fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt en sådan verksamhetskultur i skolsamfundet och läroanstalten som ökar förutsättningarna för lärande, hälsa och välbefinnande. Barnets bästa i främsta rummet och främjandet av barnets välbefinnande styr elev- och studerandevårdsarbetet.

Elev- och studerandevård innebär gemensamt arbete i skolsamfundet och individuellt stöd.

  • Eleven och den studerande har rätt att avgiftsfritt få sådan elev- och studerandevård som deltagande i undervisningen förutsätter.
  • Elev- och studerandevården ska i första hand bestå av förebyggande gemensamt elev- och studerandevårdsarbete i skolsamfundet som stöder hela skolsamfundet.
  • Eleven och den studerande har därtill rätt till individuell elev- och studerandevård och elev- och studerandevårdstjänster.
En helhetssyn på elev-och studerandevården