Elevens rättigheter och skyldigheter regleras i bland annat grundlagen, läropliktslagen, lagen om grundläggande utbildning, lagen om elev- och studerandevård samt i konventionen om barnets rättigheter. På denna sida redogörs för de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna för en elev inom grundläggande utbildning som är avsedd för barn och unga (personer under 18 år som inte har avlagt den grundläggande utbildningens lärokurs).