Det finns flera bestämmelser och direktiv som redan i planerings- och byggnadsskedet ska tas i beaktande för att lokalerna ska vara säkra och sunda. Flera faktorer inverkar på byggnadens säkerhet, såsom enhetens storlek, en ändamålsenlig dimensionering och planlösningen. Nedan hittar du mer information om faktorer som inverkar på byggnandens säkerhet.

Säkerheten gagnas av att utrymmena är trivsamma och stimulerande, har en lugn ljudvärld och är ändamålsenliga med tanke på verksamheten. Rummen kan också medvetet utformas så att de lämpar sig såväl för olika möten och gruppverksamheter som för lugn och enskild verksamhet. Lokalerna ska också vara hinderfria och hälsosamma med säkra detaljer. Vardagserfarenhet visar också att trivsamma utrymmen och fungerande underhåll minskar skadegörelse. Användarna ska uppföra sig så att säkerheten i lokalerna inte försämras.

Byggnadens säkerhet påverkas av bland annat

  • enhetens storlek
  • ändamålsenlig dimensionering enligt verksamheten
  • rumsdisposition
  • byggnadstekniska delar
  • egenskaper hos installationstekniska system
  • egenskaper hos fast inredning och utrustning
  • märkningar och skyltar
  • inventarier och möbler
  • lösningar för brand- och utrymningssäkerhet.

Kraven på säkerhet är olika inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet. Förskoleundervisning kan anordnas antingen i daghem eller skolor. Verksamhetens säkerhetslösningar genomförs i enlighet med den enhet där den anordnas. Daghemmets och skolans lokaliteter är personalens arbetsplats, så de ska även uppfylla arbetarskyddets krav. Kraven som arbetarskyddet ställer är av central betydelse exempelvis i verkstäder där hårda material används. Maskinsäkerheten i verkstäderna övervakas också av arbetarskyddsmyndigheten.

Olika läroämnen ställer olika säkerhetskrav på lokalerna och därför ska exempelvis utrymmen som används för flera syften uppfylla säkerhetskraven för alla dessa ändamål. Utbildningsstyrelsens handböcker för planeringen av undervisingsutrymmen innehåller ingående information om de specialkrav som olika ämnen ställer på lokalerna.