Hoppa till huvudinnehåll

Förskoleundervisning


Förskoleundervisningen är avgiftsfri undervisning som barnen deltar i året före läroplikten börjar. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska med tanke på barnets utveckling och lärande bilda en konskevent och kontinuerlig helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.

I förskoleundervisningen ska pedagogiska metoder som lämpar sig för småbarnspedagogik användas och barnens intressen respekteras när undervisningen ordnas. Olika former av lek ska ständigt ingå i förskoleundervisningens verksamhet.

Sidan uppdateras kontinuerligt med svenskspråkigt material. En del länkar kan därför leda till finskspråkiga sidor.

Förskoleundervisning

Vad är förskoleundervisning?

Vad är förskoleundervisning?

Förskoleundervisningen är en viktig del av barnets lärstig. Förskoleúndervisningen genomförs i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

Barnets rätt till förskoleundervisning

Barnets rätt till förskoleundervisning

I Finland har varje barn rätt till förskoleundervisning året före läroplikten börjar. På den här sidan hittar du information om deltagandet i förskoleundervisningen och om värdegrunden i förskoleundervisningen.

Att ordna förskoleundervisning

Att ordna förskoleundervisning

Förskoleundervisning kan ordnas på daghem, i skolan eller på en annan lämplig plats. På den här sidan behandlas rekommendationen om förskoleundervisningens gruppstorlek och avgiftsfriheten.

Målen för förskoleundervisningen

Målen för förskoleundervisningen

Förskoleundervisningen är målinriktad och baserar sig på en pedagogisk verksamhet som utgår från barnen. Undervisningen genomförs i form av lärområden och planeringen av verksamheten utgår från barnens intressen.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning

Försöket med tvåårig förskoleundervisning

www.oph.fi

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår från och med början av augusti 2021 till slutet av maj 2024. Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Material och publikationer som stöd för det lokala arbetet

Material som stöd för förskoleundervisningen

Material som stöd för förskoleundervisningen

Länken leder till en finskspråkig sida.

Språkens rika värld

Språkens rika värld

Materialet på sidan är finskspråkigt.

Tvåårig förskoleundervisning

Tvåårig förskoleundervisning

I Utbildningsstyrelsens utredning om tvåårig förskoleundervisning behandlas särskilt ändringsbehov som gäller lagstiftningen och läroplaner. I utredningen betraktas nuläget för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken för 5-åringar i Finland.

Teckenspråkiga barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Teckenspråkiga barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Denna handbok kompletterar föräldrarnas kännedom om vilka medel som finns för att ordna småbarnspedagogik och förskoleundervisning för barn som använder teckenspråk. I handboken finns information för personalen om hur man arbetar med teckenspråkiga barn och hurdana nya arbetssätt man kan behöva i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Den europeiska språkportföljen

Den europeiska språkportföljen

Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års tid. I sin språkportfölj reflekterar eleven över och rapporterar hur hans eller hennes färdigheter utvecklas på lång sikt.

Elev- och studerandevård och välbefinnande

Elev- och studerandevård och välbefinnande

Elev- och studerandevård innebär att ordna förutsättningarna för elevens och den studerandes helhetsmässiga välbefinnande och lärande. Här kan du läsa om förebyggande arbete i anslutning till mobbning och trakasserier.

Digital kompetens

Digital kompetens

www.oph.fi

På sidan hittar du material om digital kompetens och bland annat stöd för utvecklingen av digital läskunnighet hos små barn och val av digitala tjänster samt ett digitalt lexikon för små barn.

Läs mer

eGrunder

eperusteet.opintopolku.fi

I tjänsten eGrunder hittar du grunderna för förskoleundervisningens läroplan i sin helhet.

Lag om grundläggande utbildning

www.finlex.fi

Om förskoleundervisningen föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning.

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan finns tillgänglig som pdf-dokument. Det går också att läsa grunderna från tidigare år.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen utbildning@oph.fi