Hoppa till huvudinnehåll

Förskoleundervisning


Förskoleundervisningen är avgiftsfri undervisning som barnen deltar i året före läroplikten börjar. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska med tanke på barnets utveckling och lärande bilda en konskevent och kontinuerlig helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.

OBS! Sidan är under arbete och uppdateras med mer svenskspråkigt material under sommaren 2019. En del länkar kan leda till finskspråkiga sidor.

I förskoleundervisningen ska pedagogiska metoder som lämpar sig för småbarnspedagogik användas och barnens intressen respekteras när undervisningen ordnas. Olika former av lek ska ständigt ingå i förskoleundervisningens verksamhet.

Förskoleundervisning

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är förskoleundervisning?

Förskoleundervisningen är en viktig del av barnets lärstig. Förskoleúndervisningen genomförs i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Barnets rätt till förskoleundervisning

I Finland har varje barn rätt till förskoleundervisning året före läroplikten börjar. På den här sidan hittar du information om deltagandet i förskoleundervisningen och om värdegrunden i förskoleundervisningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att ordna förskoleundervisning

Förskoleundervisning kan ordnas på daghem, i skolan eller på en annan lämplig plats. På den här sidan behandlas rekommendationen om förskoleundervisningens gruppstorlek och avgiftsfriheten.

alt-text (optional, uses title if not set)

Målen för förskoleundervisningen

Förskoleundervisningen är målinriktad och baserar sig på en pedagogisk verksamhet som utgår från barnen. Undervisningen genomförs i form av lärområden och planeringen av verksamheten utgår från barnens intressen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Försöket med tvåårig förskoleundervisning

www.oph.fi

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår från och med början av augusti 2021 till slutet av maj 2024. Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Material och publikationer som stöd för det lokala arbetet

alt-text (optional, uses title if not set)

Material som stöd för förskoleundervisningen

Länken leder till en finskspråkig sida.

alt-text (optional, uses title if not set)

Språkens rika värld

Materialet på sidan är finskspråkigt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tvåårig förskoleundervisning

I Utbildningsstyrelsens utredning om tvåårig förskoleundervisning behandlas särskilt ändringsbehov som gäller lagstiftningen och läroplaner. I utredningen betraktas nuläget för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken för 5-åringar i Finland.

alt-text (optional, uses title if not set)

Teckenspråkiga barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Länken leder till en finskspråkig sida. Publikationen blir färdig på svenska hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Den europeiska språkportföljen

Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års tid. I sin språkportfölj reflekterar eleven över och rapporterar hur hans eller hennes färdigheter utvecklas på lång sikt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elev- och studerandevård och välbefinnande

Elev- och studerandevård innebär att ordna förutsättningarna för elevens och den studerandes helhetsmässiga välbefinnande och lärande. Här kan du läsa om förebyggande arbete i anslutning till mobbning och trakasserier.

Läs mer

eGrunder

eperusteet.opintopolku.fi

I tjänsten eGrunder hittar du grunderna för förskoleundervisningens läroplan i sin helhet.

Lag om grundläggande utbildning

www.finlex.fi

Om förskoleundervisningen föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning.

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan finns tillgänglig som pdf-dokument. Det går också att läsa grunderna från tidigare år.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen forskoleundervisning@oph.fi