I det här stödmaterialet som riktar sig till huvudmännen för läroanstalterna inom fritt bildningsarbetet finns information om beredskap och proaktiv verksamhet som berör undervisningsarrangemangen vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete läsåret 2020–2021 och som coronaviruset kan inverka på.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Texten har uppdaterats till behövliga delar 3.5.2021.

Texten har setts över och uppdaterats till behövliga delar 25.3.2021. I texten finns bl.a. tillägg om bestämmelserna om hygien och avstånd enligt den temporära paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar.

Texten har uppdaterats 11.3.2021 så att den motsvarar undervisnings- och kulturministeriets rekommendation om att stänga lokaler och avbryta närundervisningen samt hur detta inverkar på internatboenden och måltiderna för de studerande.

Texten har preciserats och uppdaterats till behövliga delar 25.1.2021. Texten har kompletterats med information om beslutsfattande som gäller att stänga läroanstaltens lokaler.

Texten har preciserats och uppdaterats till behövliga delar 21.12.2020. Texten har bl.a. kompletterats med information om nationella och regionala rekommendationer. Texten har också förtydligats till behövliga delar.

Undervisnings- och kulturministeriet rekommenderar att lokalerna inom fritt bildningsarbete på områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen stängs för tiden 8-28.3.2021 och att närundervisningen vid dessa lokaler avbryts. I stället för närundervisning är det önskvärt att undervisningen och handledningen i så stor omfattning som möjligt ordnas på alternativa sätt, bland annat som distansstudier och med hjälp av olika digitala lärmiljöer och -lösningar.

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021 (147/2021). I lagen ingår en temporär paragraf 58 c, där det föreskrivs om åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Paragrafen medför skyldigheter även för utbildningsanordnarna. Paragrafen är i kraft fram till 30.6.2021.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har den 4 augusti 2020 publicerat rekommendationer för närundervisning som riktar sig till universitet, yrkeshögskolor och anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna. Genom att följa rekommendationerna kan man minska eventuell smittspridning och begränsa exponeringen för viruset. Rekommendationerna fungerar som stöd då man på lokal nivå söker de bästa sätten att ordna det fria bildningsarbetet på ett tryggt och smidigt sätt.

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat anvisningar om ventilationen i lokalerna. Anvisningen är avsedd för den tekniska personalen som ansvarar för lokalernas underhåll.

THL: Anvisning om ventilation för den tekniska personalen som ansvarar för lokalernas underhåll (på finska)

Statsrådet har den 23 oktober 2020 fattat ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. Enligt beslutet ska epidemin i första hand bekämpas med lokala och regionala åtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Åtgärderna har enligt beslutet delats in i tre olika epidemilägen: en basnivå, en accelerationsfas och en samhällsspridningsfas. I undervisningen ska man därtill även följa eventuella förpliktande beslut som smittskyddsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

I ordnandet av verksamheten kan man även utnyttja Arbetshälsoinstitutets anvisningar från 1.12.2020 som är avsedda för att förhindra spridningen av coronaviruset inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Det är viktigt att huvudmännen för läroanstalterna inom fritt bildningsarbete aktivt följer med hur epidemiläget utvecklas och agerar i enlighet med myndigheternas gällande bestämmelser, anvisningar och rekommendationer. Huvudmännen för läroanstalterna beslutar utgående från lagstiftningen som råder under normala förhållanden och på basis av förutnämnda bestämmelser, anvisningar och rekommendationer om ordnandet av undervisningen på ett ändamålsenligt och tryggt sätt.

Läroanstaltens huvudman beslutar om ändamålsenliga undervisningsarrangemang enligt situationen, omständigheterna och resurserna. Läroanstaltens huvudman kan bedöma vilka resurser det finns till exempel för att utnyttja alternativa undervisningsarrangemang vid sidan av närundervisningen. Det är viktigt att huvudmannen för läroanstalten förbereder sig för att man inom det fria bildningsarbetet kan blir tvungen att med snabb tidtabell ordna undervisningen på alternativa sätt på grund av coronaviruset. Det är också viktigt att huvudmannen för läroanstalten förbereder sig för allvarligare epidemisituationer där en stor del av personalen är borta från jobbet och man därmed skulle vara tvungen att tillfälligt avbryta undervisningen.

Vid evenemang för allmänheten som läroanstalten ordnar ska man tillämpa de bestämmelser om publika evenemang som råder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar samt de nationella och regionala rekommendationer som gäller angående sammankomster och hur många personer som får samlas samtidigt.

Om en läroanstalt inom fritt bildningsarbete erbjuder någon annan utbildning än utbildning i fritt bildningsarbete ska de bestämmelser och anvisningar som har utfärdats för utbildningsformen i fråga iakttas.