I det här stödmaterialet som riktar sig till huvudmännen för läroanstalterna inom fritt bildningsarbetet finns information om beredskap och proaktiv verksamhet som berör undervisningsarrangemangen vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete läsåret 2020–2021 och som coronaviruset kan inverka på.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Texten har preciserats och uppdaterats till behövliga delar 25.1.2021. 

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har den 4 augusti 2020 publicerat rekommendationer med vilka man kan minska spridningen av coronaviruset. Rekommendationerna riktar sig till universitet, yrkeshögskolor och anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna. Genom att följa rekommendationerna kan man minska eventuell smittspridning och begränsa exponeringen för viruset. Rekommendationerna fungerar som stöd då man på lokal nivå söker de bästa sätten att ordna det fria bildningsarbetet på ett tryggt och smidigt sätt.

Statsrådet har den 23 oktober 2020 fattat ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. Enligt beslutet ska epidemin i första hand bekämpas med lokala och regionala åtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Åtgärderna har enligt beslutet delats in i tre olika epidemilägen: en basnivå, en accelerationsfas och en samhällsspridningsfas. I undervisningen ska man därtill även följa eventuella förpliktande beslut som smittskyddsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

I ordnandet av verksamheten kan man även utnyttja Arbetshälsoinstitutets anvisningar från 1.12.2020 som är avsedda för att förhindra spridningen av coronaviruset inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Läroanstaltens huvudman beslutar om ändamålsenliga undervisningsarrangemang enligt situationen, omständigheterna och resurserna. Läroanstaltens huvudman kan bedöma vilka resurser det finns till exempel för att utnyttja alternativa undervisningsarrangemang vid sidan av närundervisningen. Det är viktigt att huvudmannen för läroanstalten förbereder sig för att man inom det fria bildningsarbetet kan blir tvungen att med snabb tidtabell ordna undervisningen på alternativa sätt på grund av coronaviruset. Det är också viktigt att huvudmannen för läroanstalten förbereder sig för allvarliga epidemisituationer där en stor del av personalen är borta från jobbet och man därmed skulle vara tvungen att tillfälligt avbryta undervisningen.

Vid evenemang för allmänhet som läroanstalten ordnar ska man tillämpa de bestämmelser om publika evenemang som råder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar samt de nationella och regionala rekommendationer som gäller angående sammankomster och hur många personer som får samlas samtidigt.

Om en läroanstalt inom fritt bildningsarbete erbjuder någon annan utbildning än utbildning i fritt bildningsarbete ska de bestämmelser och anvisningar som har utfärdats för utbildningsformen i fråga iakttas.

Läs mer om den regionala och lokala epidemisituationen på THL:s webbplats