Vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet återgår man till närundervisning med beaktande av anvisningarna som gäller trygga avstånd och hygien. Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har den 4 augusti 2020 publicerat rekommendationer med vilka man kan minska spridningen av coronaviruset. Rekommendationerna fungerar som stöd då man på lokal nivå planerar de mest lämpliga sätten att ordna utbildning och småbarnspedagogik på ett tryggt och smidigt sätt.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Texten har uppdaterats 24.8.2020

Läroanstaltens huvudman beslutar om ändamålsenliga undervisningsarrangemang enligt situationen, omständigheterna och resurserna. Läroanstaltens huvudman kan bedöma vilka resurser det finns till exempel för att utnyttja alternativa undervisningsarrangemang vid sidan av närundervisningen. Om undervisning ordnas för en större grupp deltagare rekommenderas att man utnyttjar digitala förbindelser i undervisningen.

Utgångspunkten är att begränsningarna som gäller sammankomster inte berör undervisning och övrig lagstadgad verksamhet som ordnas vid läroanstalterna. De begränsningar som statsrådet har utfärdat och som gäller vid respektive situation samt de beslut som regionförvaltningsverken i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar har fattat om evenemang för allmänheten ska iakttas i samband med öppna evenemang och tillställningar som läroanstalten ordnar.

Användningen av läroanstaltens lokaler styrs och begränsas vid behov av åtgärder som vidtas i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. I praktiken innebär det att det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar beslutar huruvida läroanstaltens lokaler ska stängas eller användningen av lokalerna begränsas om det uppdagas att någon som vistats i lokalerna har smittats av coronaviruset. Om besluten berör flera kommuner fattas de av regionförvaltningsverket.

Om en läroanstalt inom fritt bildningsarbete erbjuder någon annan utbildning än utbildning i fritt bildningsarbete ska de bestämmelser och anvisningar som har utfärdats för utbildningsformen i fråga iakttas.