Uppfattningarna om kvinnors och mäns uppgifter, roller och arbetsfördelning är alltid bundna till kulturen, samhället och gemenskapen. Utgångspunkten är att könet inte bara är biologi. På denna nätsida behandlas genusmedveten undervisning och handledning och det ges information om olika guider och anvisningar inom området.
Illustrationsbild, flicka lyfter upp handen

Den genusmedvetna undervisningen grundar sig på förmågan att kunna uppmärksamma varje elevs individualitet och personlighet. Man avstår från att socialisera eleven utifrån det yttre könet. Man är medveten om samhälleliga och kulturella könsstrukturer och ifrågasätter dem för att skapa jämställdhet mellan könen. Eleven handleds i att göra individuella val så att könssegregeringen minskar när det gäller val av studier, utbildning och karriär. I praktiken syns genusmedvetenhet genom att man i undervisningen och handledningen inte upprätthåller och upprepar en indelning av pojkar och flickor i skilda grupper.


Jämställdhet mellan könen omfattar också mångfalden av kön, dvs. godkänner tanken att det finns fler än två kön. Genusmedveten undervisning och handledning grundar sig på medvetenhet om mångfalden av sexuella inriktningar och identiteter. Den sexuella identiteten utvecklas vanligen i tidig barndom och flera faktorer kommer att bidra till individens uppfattning och medvetenhet om sitt kön. Könsrollerna är kultur-, plats- och tidsbundna mönster, som individen förväntas följa i samhället.