Den grundläggande konstundervisningen syftar till att med bildkonstens medel stödja elevens utveckling, självkännedom, identitetsskapande och kulturella kompetens. Undervisningen stärker elevens upplevelse av sig själv som en aktiv aktör inom den visuella konsten och som en kreativ och ansvarsfull medlem av gemenskapen. Studierna utvecklar färdigheterna i visuella iakttagelser, tänkande, uttryck, tolkning och värdering.

Undervisningen bygger broar mellan elevernas egna visuella kulturer och bildkonsten och den övriga visuella kulturen. I studierna granskas den visuella kulturens fortgående förändring och öppna gränser. Eleverna ges möjlighet att fördjupa sig i innehåll, teman och uttrycksmedel som är betydelsefulla för dem. Med ett angreppssätt som kopplar till elevernas egen erfarenhetsvärld skapas en grund för insiktsfullt lärande och skaparglädje. Eleverna uppmuntras att njuta av bildkonsten och att uppskatta sitt eget och andras konstnärliga arbete. Det finns två lärokurser i samtliga konstarter: en fördjupad lärokurs och en allmän lärokurs. Den fördjupade och den allmänna lärokursen är olika till sin omfattning, struktur och målsättning.