Hoppa till huvudinnehåll

Huslig ekonomi


Syftet med undervisningen i huslig ekonomi är att utveckla praktiska arbetsfärdigheter, samarbetsförmåga och kunskapssökning som behövs för att klara sig i det dagliga livet och att tillämpa färdigheterna i vardagen. Eleven lär sig att ta ansvar för sin hälsa, sina människorelationer och sin ekonomi samt för trivseln och tryggheten i närmiljön.

Undervisningen ska lägga grunden för elevernas kunskaper i huslig ekonomi och stödja eleverna att utvecklas till konsumenter som klarar av de grundläggande förutsättningarna som behövs för att hantera vardagen i ett hushåll. Undervisningen ska hjälpa eleverna att utvecklas till medmänniskor som bryr sig om sin nästa och som växer till aktiva medlemmar i familjen, hemmet och samhället.

Huslig ekonomi som läroämne

alt-text (optional, uses title if not set)

Kontinuiteten i undervisningen i huslig ekonomi från förskoleundervisningen til…

Undervisning i huslig ekonomi kan ges redan i de lägre årskurserna. På den här sidan hittar du information som stöder planeringen och verkställandet av kontinuiteten i undervisningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lärmiljöer och arbetssätt i huslig ekonomi

Med lärmiljöer avses i vid bemärkelse de utrymmen, platser, grupper och verksamhetssätt som stöder den enskilda elevens och hela arbetsgemenskapens utveckling och främjar förmågan att hantera vardagen och kommunikationen. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Handledning, differentiering och stöd i huslig ekonomi

Med tanke på målen i huslig ekonomi är det viktigt att ordna handledning och stöd på ett sätt som gradvis stärker elevens förmåga att själv styra sin egen aktivitet och ta självständigt ansvar. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Samarbete med andra läroämnen

I artikeln reflekterar man över betydelsen av samarbetet med olika läroämnen och möjligheter att förverkliga samarbetet. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Centrala innehåll i målen för huslig ekonomi

alt-text (optional, uses title if not set)

I1 Matkunskap och matkultur

Matkunskap hänför sig till färdigheterna i att planera, genomföra och reflektera över de egna valen. Materialet Matinsikt är resultatet av ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och jord- och skogsbruksministeriet. Materialet stödjer ibruktagandet av innehållsområdet Matkunskap och matkultur

alt-text (optional, uses title if not set)

I2 Att bo och leva tillsammans

Att bo och leva tillsammans är grunden och målet för huslig ekonomi. Utbildningsstyrelsen har i samarbete med utbildningsforum för huslig ekonomi tagit fram stödmaterial för ibruktagandet av innehållsområdet I2 Att bo och leva tillsammans. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

I3 Konsument- och hushållskunskap i hemmet

Undervisningen i huslig ekonomi ska utveckla elevernas kunskaper, färdigheter, attityder och beredskap som behövs för att hantera vardagen i ett hem och för en hållbar livsstil som främjar hållbarhet och välbefinnande. Utbildningsstyrelsen har tillsammans med Konkurrens- och konsumentverket producerat stödmaterialet för innehållsområdet Konsument- och hushållskunskap i hemmet. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Bedömning i huslig ekonomi

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för slutbedömningen i huslig ekonomi

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen. På sidan finns även samlat stödmaterial till stöd för undervisningen och bedömningen i huslig ekonomi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Bedömning

Bedömningen av lärandet i huslig ekonomi ska vara handledande och sporrande. Frågor som varför, hur och vad samt vem som bedömer öppnar meningen med bedömningen. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Stöd för undervisning i huslig ekonomi

alt-text (optional, uses title if not set)

Matkunskapstema i det lokala läroplansarbetet

Matkultur är som tema omfattande och månsidigt. Till dess målsättningar hör bland annat att eleverna ska anta hälsosamma matvanor, lära sig uppskatta mat och förstå sambandet mellan samhället och miljöns välmående. Undersvisning i matkultur är en av skolans viktigaste uppgifter. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Nätmaterial för undervisning i huslig ekonomi

Här hittar du material enligt innehållsområdena i huslig ekonomi. (Material finns tills vidare endast på finska.)