Hoppa till huvudinnehåll

Slöjd


Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material får uttrycka sig genom att skapa för hand, genom att formge och genom att använda teknologi.

I läroämnet slöjd planerar och framställer eleven en produkt eller ett alster och utvärderar  slöjdprocessen. Slöjden  utvecklar elevernas rumsuppfattning, taktila känsla och förmåga att skapa med händerna, vilket främjar de motoriska färdigheterna, kreativiteten och förmågan att planera. Slöjdens betydelse ligger i den långsiktiga och innovativa arbetsprocessen samt i upplevelser som ger tillfredsställelse och stärker självkänslan.

Läroämnet slöjd

Kontinuiteten i slöjdundervisningen från förskoleundervisningen till den grundl…

Kontinuiteten i slöjdundervisningen från förskoleundervisningen till den grundl…

Lärostigen i slöjd börjar med att eleven bekantar sig och övar sig. Till slut anpassar eleven kunskapen och färdigheterna i praktiken. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Ordnandet av undervisningen i slöjd

Ordnandet av undervisningen i slöjd

Undervisningen i slöjd omfattar arbetssätt, lärmiljöer och material i både tekniskt arbete och i textilarbete. Här hittar du anvisningar för timindelningen i slöjd och för erbjudandet av tillvalsämnen.

Handledning, differentiering och stöd i slöjd

Handledning, differentiering och stöd i slöjd

På sidan hittar du information om handledning, differentiering och stöd i slöjdundervisningen.

Mångsidiga lärmiljöer i slöjdundervisningen

Mångsidiga lärmiljöer i slöjdundervisningen

I läroämnet används många olika material och därför behövs mångsidiga lärmiljöer och verktyg. Lärandet sker också utanför skolmiljön.

De centrala innehållsområdena inom slöjd

Faser och utgångspunkter för en hel slöjdprocess

Faser och utgångspunkter för en hel slöjdprocess

En hel slöjdprocess kombinerar alla innhållsområden inom läroämnet slöjd. I den här artikeln behandlas speciellt innehållsområdena innovation (I1), formgivning (I2), dokumentation och värdering (I4) och tillverkning (I5).

Dokumentering i slöjdundervisningen

Dokumentering i slöjdundervisningen

Dokumentering (I4) av slöjdprocessen (I4) kan göras på många olika sätt. Dokumenteringen stärker elevens lärande, erbjuder tillfällen för att lära sig hantera helheter och fungerar också som redskap för bedömning.

Arbetarskydd

Arbetarskydd

En trygg lärmiljö och arbetarskydd (I6) är ett centralt innehåll i undervisningen i slöjd. En trygg arbetsmiljö bygger förutom på en trygg miljö, också på tillräcklig handledning och rätt slags atmosfär.

Yrittäjämäinen oppiminen ja yritteliäisyys käsityössä

Yrittäjämäinen oppiminen ja yritteliäisyys käsityössä

Käsityössä yrittäjämäinen oppiminen (yrittäminen ja yritteliäisyys) (S7) ymmärretään tässä yhteydessä eri tilanteiden kohtaamiseksi, jossa oppija oppii itse huomaamaan uuden oppimisen tarpeet ja joissa opitaan esimerkiksi virheiden ja vaikeuksien kautta. Keskeistä yrittäjämäisessä oppimisessa on sosiaalisuuden ja uteliaan ympäristön tarkastelun oppiminen, itseensä luottaminen ja omien vahvuuksien kehittäminen.

Kollaborativ slöjdundervisning

Kollaborativ slöjdundervisning

Kollaborativt lärande innebär att en grupp elever arbetar tillsammans med ett gemensamt projekt. Eleverna lär sig delta, påverka och kommunicera genom slöjd (I8).

Stöd för undervisning i slöjd

Mångsidig kompetens i slöjden

Mångsidig kompetens i slöjden

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat käsityön opetuksen yleisten tavoitteiden käsittelyn yhteydessä. Toisin sanoen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan samalla kun käsityön opettaja toteuttaa opetuskerroilla käsityön opetusta. Lue lisää, miten laaja-alainen osaaminen toteutuu käsityön opetuksessa ja opinnoissa.

Språklig medvetenhet i slöjd

Språklig medvetenhet i slöjd

Käsityön kielen avulla oppilas osoittaa osaamistaan käsityöprosessin kaikissa vaiheissa. Opettajan tulee olla kielitietoinen ja huomioida se, että opetuksessaan hän ohjaa oppilasta oikean kielen käyttöön ja käyttää itse monipuolista käsityön sanastoa. Toteuttaessaan käsityön päättövaiheessa käsityön kokonaisarvioinnin, tulee kielen osaaminen arvioitua.

Stöd för undervisning i slöjd

Stöd för undervisning i slöjd

Här hittar du undervisningsmaterial för bland annat beklädnad, grunder i sömnad och spetsknyppling, teknologi och hållbar utveckling. (Material finns tills vidare endast på finska.)

Artikkeli koulupäivän rakenteen suunnittelun tueksi

Artikkeli koulupäivän rakenteen suunnittelun tueksi

Miten opettaja suunnittelee oppilaan koulupäivän rakennetta, joka tukee myös pedagogisesti mielekästä opetusta esimerkiksi poikkeuksellisissa järjestelyissä? Artikkelissa kuvataan koulupäivän rakennetta ja ehdotetaan ratkaisuja koulupäivän kokonaisuuden suunnitteluun.

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i slöjd

Läsårsbedömningen i årskurs 6 i konst- och färdighetsämnen

Läsårsbedömningen i årskurs 6 i konst- och färdighetsämnen

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och läsårsbedömningen i årskurs 6 i konst- och färdighetsämnen.

Stödmaterial för slutbedömningen i slöjd

Stödmaterial för slutbedömningen i slöjd

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen. På sidan finns även samlat stödmaterial till stöd för undervisningen och bedömningen i slöjd.

Bedömning av konst- och färdighetsämnen

Bedömning av konst- och färdighetsämnen

Konst- och färdighetsämnen som är gemensamma för alla elever är musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. Bekanta dig med exempel i timfördelningen i konst- och färdighetsämnen och med annat material som stöder bedömningen.

Bedömning av valfria ämnen

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.