Enligt lagen om grundläggande utbildning ska gymnastikundervisningen ordnas enligt elevernas ålder och förutsättningar. Syftet med handledning och stöd i gymnastiken är att garantera varje elev, oberoende av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, språk, religiös övertygelse, hälsotillstånd, funktionshinder eller andra faktorer som hör samman med personen, lika rätt att lära sig samt att känna sig delaktig och kompetens på gymnastiklektionerna.

Betydelsen av handledning och stöd är särskilt stor då målen för läroämnet inte nås, till exempel om eleven har svårigheter att delta i undervisningen eller om arbetsklimatet under lektionen är dåligt. Stöd ges också om en elevs fysiska funktionsförmåga är så svag att den utgör ett hot mot elevens hälsa.

För att främja lärande och skolgång är det möjligt att i gymnastiken erbjuda eleven enligt modellen stöd på tre nivåer (allmänt, intensifierat, särskilt stöd): till exempel genom flexibel gruppindelning, stödundervisning, specialundervisning på deltid, kompanjonlärare, samarbete mellan hem och skola, tolknings- och biträdestjänster, skolgångshandledare/-biträde samt med hjälp av specialredskap som underlättar lärande och delaktighet kan läraren stödja elevens lärande och delaktighet och ge eleven möjlighet att känna glädje i gymnastiken. Även fysiks aktivitetsinriktadklubbverksamhet kan användas för att handleda och stödja elever som rör på sig för lite eller behöver stöd för lärandet i gymnastiken.

Elever, vars behov av stöd i gymnastiken beror på låg fysisk aktivitet och svag fysisk funktionsförmåga, har nytta av all form av fysisk aktivitet. För sådana elever är samarbetet med hemmet synnerligen viktigt. Att eleverna går eller cyklar till skolan, är fysiskt aktiva på rasterna och deltar i olika typer av fysisk aktivitet på fritiden stödjer deras aktivitet under gymnastiklektionerna.