Läropliktiga barn och unga ska enligt lagen om grundläggande utbildning delta i grundläggande utbildning som ordnas eller annars förvärva kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs. I stället för att delta i den undervisning som ordnas kan kunskaper motsvarande den grundläggande utbildningens lärokurs inhämtas till exempel genom att studera hemma, vilket i denna anvisning framöver kallas hemundervisning. Som hemundervisning betraktas även sådan undervisning i grupp som genomförs av en för undervisningen ansvarig aktör som inte har beviljats anordnartillstånd av statsrådet enligt lagen om grundläggande utbildning. Hemundervisning är inte undervisning som bestäms i lagen om grundläggande utbildning, men den läropliktigas framsteg i studierna ska övervakas i förhållande till de mål och centrala innehåll som definierats för läroämnena som ingår i den grundläggande utbildningens lärokurs och som fastställts i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).
Vesiväreillä maalaamista

Inga myndighetstillstånd eller i praktiken tillstånd av kommunens bildningssektor förutsätts för att en läropliktig ska kunna studera i hemundervisning. Beslutet är vårdnadshavarens. Det räcker med att vårdnadshavaren meddelar den läropliktigas boendekommun att den läropliktiga inhämtar kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs i hemundervisning. Vårdnadshavaren ansvarar därefter även för att ordna studierna för den läropliktiga och för att den läropliktiga gör framsteg. Om vårdnadshavaren försummar sin skyldighet att se till att den läropliktiga fullgör läroplikten kan hen dömas till böter.

Vårdnadshavaren ansvarar för att ordna studierna och till exempel skaffa läromedel och se till själva studierna. Kommunen är inte förpliktad att ordna undervisning för en läropliktig som studerar i hemundervisning eller förse den läropliktiga med undervisningsmaterial avgiftsfritt.