Hoppa till huvudinnehåll

Hemundervisning

  • Utbildning och examina
    Grundläggande utbildning
    Bedömning och betyg
    Lagstiftning
    Undervisning och handledning
Barn som är varaktigt bosatta i Finland är enligt lagen om grundläggande utbildning läropliktiga (628/1998). Det innebär plikten att inhämta den grundläggande utbildningens lärokurs, vilken fastställs i lagen om grundläggande utbildning och i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen. Läropliktiga barn och unga får vanligtvis sin grundläggande utbildning i grundskola, men det är frivilligt att fullgöra läroplikten genom att studera hemma - då fullgörs läroplikten i hemundervisning.
Vesiväreillä maalaamista

För att fullgöra läroplikten på annat sätt än genom att gå i skola förutsätts inte myndighetstillstånd. Beslutet är vårdnadshavarens. Vårdnadshavaren ansvarar därefter även för att ordna studierna för den läropliktiga såsom för att skaffa läromedel och ordna själva undervisningen. Kommunen är inte förpliktad att ordna undervisning åt en läropliktig som enligt vårdnadshavarens beslut studerar någon annanstans än i skolan.

Läropliktens innehåll är det samma oberoende av hur läroplikten fullgörs. Vårdnadshavaren ansvarar för att läroplikten blir fullgjord. Om vårdnadshavaren försummar sin skyldighet att övervaka att läroplikten fullgörs kan han eller hon dömas till böter för försummad tillsyn över den läropliktiga.