Läropliktiga barn och unga ska enligt lagen om grundläggande utbildning delta i grundläggande utbildning som ordnas eller annars förvärva kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs. I stället för att delta i den undervisning som ordnas kan kunskaper motsvarande den grundläggande utbildningens lärokurs inhämtas till exempel genom att studera hemma. Att inhämta kunskaper motsvarande den grundläggande utbildningens lärokurs på annat sätt än genom att delta i den undervisning som ordnas kallas här i fortsättningen hemundervisning. Som hemundervisning betraktas även sådan undervisning i grupp som genomförs av en för undervisningen ansvarig aktör som inte har beviljats anordnartillstånd av statsrådet enligt lagen om grundläggande utbildning. Hemundervisning är inte undervisning som bestäms i lagen om grundläggande utbildning, men den läropliktigas framsteg ska övervakas i förhållande till de mål och centrala innehåll som definierats för läroämnena som ingår i den grundläggande utbildningens lärokurs och som fastställts i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).
Vesiväreillä maalaamista

För att fullgöra läroplikten på annat sätt än genom att gå i skola förutsätts inte myndighetstillstånd eller i praktiken tillstånd av kommunens bildningssektor. Beslutet är vårdnadshavarens och vårdnadshavarens meddelande till skolan eller bildningens administration räcker. Vårdnadshavaren ansvarar därefter även för att ordna studierna för den läropliktiga och för att den läropliktiga gör framsteg. Om vårdnadshavaren försummar att se till att den läropliktiga fullgör läroplikten kan hen dömas till böter. Vårdnadshavaren ansvarar för att ordna studierna och till exempel skaffa läromedel och se till själva studierna. Kommunen är inte förpliktad att ordna undervisning åt en läropliktig som fullgör läroplikten i hemundervisning.