Syftet med integrationsutbildningen för vuxna invandrare är att främja utvecklingen av kunskaperna i svenska eller finska samt andra färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet. Målet är att stödja den studerandes möjligheter till sysselsättning eller övergång till fortsatta studier. Utbildningen skapar också på ett bredare plan förutsättningar för de studerandes välbefinnande och deras jämlika ställning i samhället samtidigt som den ökar de studerandes delaktighet.

Utbildningsstyrelsen godkände grunderna för läroplanen för integrationsutbildning 22.2.2022. Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning är i kraft tillsvidare.