De kommunikativa färdigheterna utgör en central del av studie- och arbetslivsfärdigheter och är en viktig faktor för delaktighet i samhället, livskompetens och välbefinnande. I de nya grunderna för gymnasiets läroplan strävar man efter att den studerandes kommunikationsfärdigheter ska utvecklas ur ett brett perspektiv och så att det kunnande som den studerande redan utvecklat i den grundläggande utbildningen fördjupas och blir mångsidigare. I lärokursen modersmål och litteratur ligger fokus på kommunikationsfärdigheter framför allt i de obligatoriska modulerna Kommunikation 1(MO3) och Kommunikation 2 (MO7) samt den valfria modulen Kommunikation 3 (MO9). I modulen Att tolka text (MO5) behandlas teman som är centrala för kommunikation och växelverkan, såsom färdigheter att påverka och argumentera samt mediekunskap. Syftet är att kommunikationsfärdigheterna ska kunna utvecklas i alla moduler med olika innehåll från läroämnet.

Kuvituskuva, nuoret opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Moduler som fokuserar på kommunikationsfärdigheter

Kommunikation 1 (1 sp) MO3

Centralt: Modulens viktigaste mål och innehåll är att stärka den studerandes kommunikationsprofil och uppmuntra hen att kommunicera aktivt. Viktigaste temana är också färdigheter att kommunicera i grupp, förmågan att lyssna samt ge respons och att iaktta och analyera kommunikationssituationer i grupp.

Kommunikation 2 (1 sp) MO7

Centralt: Centrala teman i modulen handlar om att öka den studerandes tilltro till och hens förmåga att framträda samt hens förståelse för anspänning, publikkkontakt och åhörarnas ansvar. Modulten tar också fasta på kommunikationsfärdigheter och -etik i olika kommunikationskanaler, till exempel i sociala medier, och utvecklar den studerandes förmåga att analysera och bedöma talade och audiovisuella texter.

I materialet hänvisas till den modul där temat i första hand behandlas, men temana berör givetvis alla moduler som behandlar kommunikation.

Stödmaterialet har sammanställts av universitetslärare Suvi-Tuuli Murumäki (Helsingfors universitet).