Lärostigen i slöjd börjar med att eleven bekantar sig och övar sig. Till slut anpassar eleven kunskapen och färdigheterna i praktiken.

oppimisjatkumo, käsityö

Käsityön opetus on jatkumo, jossa tiedot ja taidot syvenevät asteittain. Suunnitelmallinen oppimispolku yltää aina esiopetuksesta perusopetuksen päättöluokalle asti. Käsityön opetuksen tavoitteena on kokonaisen käsityöprosessin hallinta, joka sisältää käsitöihin tutustumisen, harjoittelemisen sekä soveltamisen. Kokonainen käsityöprosessi koostuu ideoinnista, innovoinnista, suunnittelusta, tekemisestä ja arvioinnista. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Opetuksessa käytetään sekä teknisen työn että tekstiilityön työtapoja, oppimisympäristöjä ja materiaaleja.