En kurs i muntlig språkfärdighet ingår i studierna i det andra inhemska språket och de främmande språken i gymnasiet. För att stödja kursen i muntlig språkfärdighet har Utbildningsstyrelsen utarbetat en nätbaserad provbank för muntlig språkfärdighet som innehåller provuppgifter och anvisningar för avläggandet och anordnandet av provet.

I studierna i det andra inhemska språket och de främmande språken ingår i vissa lärokurser en kurs i muntlig språkfärdighet. Till kursen hör ett prov i muntlig språkfärdighet som utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Enligt de läroplansgrunder som togs i bruk år 2016 är dessa lärokurser följande:

  • det andra inhemska språket, finska A-lärokurs (kurs 8), B1-lärokurs (kurs 6) samt modersmålsinriktad lärokurs (kurs 8)
  • det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) A-lärokurs (kurs 8), B1-lärokurs (kurs 6) samt modersmålsinriktad lärokurs (kurs 8)
  • främmande språk, A-lärokurs (kurs 8) samt B1-lärokurs (kurs 6, i vilken uppgifterna för A-lärokursen tillämpas).

Kursen i muntlig språkfärdighet genomförs i huvudsak som par- och grupparbete, men i prestationerna ingår även olika slag av muntliga presentationer och inlägg som kräver förberedelse. Påföljden av olika slag av prestationer är att det behövs tid för att handleda de studerande, för uppföljning av produkterna av muntlig språkfärdighet och för att ge respons. Genomförandet av de muntliga presentationerna som ingår i kursen förutsätter kontinuerlig uppföljning, precis som då man ger kursvitsord. Det är skäl att beakta storleken på gruppen för kursen i muntlig språkfärdighet, så att läraren har tillräckligt med tid att handleda de studerande.

Provet i muntlig färdighet som hålls i slutet av kursen kan ordnas till exempel under provveckan inom ramen för de timmar som finns till förfogande för den. För att avlägga provet som ingår i kursen kan man beräkna cirka 15–20 minuter per studerandepar.