Läroämnet religion består av flera olika lärokurser. Undervisningen anordnas i enlighet med den lokala läroplanen som är definierad utgående från de nationella grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
Vuxenstuderanden arbetar i grupp

Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för religionsundervisning i följande religioner:

 • Evangelisk-lutherska religionen
 • Ortodoxa religionen
 • Adventismen
 • Bahai-religionen
 • Buddhismen
 • Pingstkyrkan
 • Herran kansa ry:s religion
 • Islam
 • Judendomen
 • Katolicismen
 • Krishna-rörelsen
 • Kristensamfundets religion
 • Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
 • Missionskyrkan i Finland

 

Enligt 11 § i lagen om grundläggande utbildning är religion eller livsåskådningskunskap ett av de gemensamma läroämnena. Enligt 13 § i samma lag ska religionsundervisningen genomföras i enlighet med elevens religionssamfund som undervisning i den egna religionen enligt särskilda lärokurser. 

Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är läroämnets uppdrag, målen för undervisningen och centralt innehåll bindande och gemensamma för alla lärokurser i religion, liksom även föreskrivningarna om lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedömning. Därtill har enligt läroplansgrunderna 2014 definierats preciserade beskrivningar i lärokursen för tio lärokurser, i vilka det gemensamma innehållet preciseras utgående från karaktären av respektive lärokurs.

I grunderna för läroplanen 2014 gavs preciserade beskrivningar av lärokurserna i fem lärokurser i religion: evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, katolsk religion, islam och judendom. År 2020 gavs preciserade beskrivningar av lärokurserna i adventistisk religion, bahá’í-religion, buddhistisk religion, pingströrelsens religion och Krishna-religion.

Då det gäller undervisning i religionerna Herran kansa ry:s religion, Kristensamfundets religion, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och Missionskyrkan i Finland ska föreskrifterna i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 som gäller alla lärokurser i i religion följas. Då det gäller lärokursenliga preciseringar ska man fortsättningsvis till tillämpade delar följa tidigare uppgjorda lokala läroplaner.