Med mångsidig kompetens avses en helhet av kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och vilja.
Varje läroämne bygger kunnande med hjälp av innehållen och metoderna i sitt eget kunskaps- och färdighetsområde. Den respons som ges till eleverna samt handledningen och stödet för lärandet påverkar attityderna, motivationen och viljan att agera. Ett gemensamt mål är att genom undervisningen stödja elevens utveckling till en medlem i det demokratiska samhället och en förverkligare av en hållbar livsstil. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, 20)

Texten baserar sig på verket Kirja käsityöstä. Luokkien 1–7 käsityönopetus. (PS-kustannus. ISBN 978-952-451-793-5). Huovila Riitta, Hintsa Tiia, Säilä Johanna och Rautio Riitta.
Kuvassa oppilaat ovat keräämässä luonnonmateriaaleja  tulevan työnsä suunnittelua ja pinnan kuviointia varten
Elever samlar in naturmaterial för planering av sitt kommande arbete och för att göra mönster på en yta.

Genom mångsidig kompetens får den som utför slöjd upplevelser av framgångar och tillfredsställelse, som stöder elevens helhetsmässiga tillväxt och utvecklingen av livshanteringen. Positiv respons på det egna arbetet höjer självkänslan och ger mod att utveckla sina idéer. Undervisningen bör ge eleven möjligheter att planera och genomföra sitt arbete så att arbetet och dess resultat stöder elevens tillväxt som människa. Även det samarbete som lyfts fram i arbetet samt ansvarstagande för arbetet och den gemensamma arbetsmiljön stärker tillväxten (Huovila, R., Hintsa, T., Säilä, J & Rautio, R. 2018).

Slöjden som läroämne erbjuder konkreta innehåll och lärandesituationer för alla delområden inom mångsidig kompetens. Nedan förklaras målen ur slöjdens perspektiv.

Laaja-alainen opetus käsityössä toteutuu mm. erilaisten vierailujen kautta. Kuvassa oppilaat vierailevat käsityön Taito-keskuksessa.
Bilden visar elever på besök på Taitokeskus

Slöjden hjälper eleven att förstå kulturidentitet och den kulturella världen, som konkretiseras i de föremål som man tillverkar.