Hoppa till huvudinnehåll

Matematik i gymnasiet


Syftet med matematikundervisningen är att bekanta de studerande med modeller för matematiskt tänkande samt grundläggande matematiska idéer och strukturer. De studerande lär sig att använda matematiskt språk i tal och skrift och att utveckla sina färdigheter i räkning och problemlösning.
Syftet med matematikundervisningen är att göra de studerande bekanta med matematiska tankemodeller och grundläggande matematiska idéer och strukturer, lära dem använda matematikens språk i tal och skrift och utveckla deras färdigheter i räkning, modellering av fenomen och problemlösning.

Syftet med undervisningssituationen är att den studerande utifrån sina iakttagelser stimuleras att ställa frågor, framlägga hypoteser, dra slutsatser och motivera dessa. Studerande sporras också att utveckla kreativa lösningar på matematiska problem. 

I undervisningen undersöks sambanden mellan matematiken och vardagslivet, och de tillfällen att utveckla de studerandes personlighet som ges utnyttjas medvetet. Det här innebär bland annat att man styr de studerandes intresse, sporrar dem att experimentera och stimulerar dem att söka efter kunskap.