Målet med undervisningen i ordkonst är att ge barn och unga som är intresserade av språk, skrivande och läsande, en möjlighet att utveckla och fördjupa sitt intresse för ordkonst.
Undervisningens mål är att ge eleverna färdigheter att uttrycka sig mångsidigt med ordkonstens medel. Studierna utvecklar tänkandet och inlevelseförmågan, breddar elevernas förmåga att uttrycka sig, hjälper att hitta ett personligt uttryck och stärker elevernas identitet.

Undervisningen i den allmänna lärokursen i ordkonst i den grundläggande konstundervisningen baserar sig på synsättet att språket och litteraturen är grunden för konsten och för hela samhället. Undervisningen främjar elevernas kreativitet, kulturella och samhälleliga delaktighet samt sociala färdigheter. Ordkonst är skapande användning av språket, vilket fördjupar elevernas språkliga färdigheter och uttrycks- och tankeförmåga samt ökar elevernas konstnärskap. Undervisningen stöder elevernas språkliga och kulturella mångfald. Ordkonsten utgör en grund för många andra konstarter som bygger på språket. Undervisningen baserar sig på multilitteracitet och på ett vidgat textbegrepp, enligt vilket texter kan produceras exempelvis i skriven, talad, visuell, audiovisuell eller digital form. Skrivande uppfattas enligt det vidgade textbegreppet också som muntligt berättande eller kroppsligt uttryck. Läsande uppfattas som mottagande av text också genom att man lyssnar, ser eller observerar på något annat sätt.

Undervisningens mål är att ge eleverna färdigheter att uttrycka sig mångsidigt med ordkonstens medel. Studierna stärker identiteten som skribent och konstnär samt ger eleverna en referensgrupp och en intressegemenskap, där man bekantar sig med olika sidor av skapande av ordkonst. Undervisningen ska främja ett koncentrerat, målmedvetet och långsiktigt arbete, aktivt lärande och konstruktiv verksamhet som individ och medlem i en grupp. Utgångspunkten för undervisningen är glädje, lek och upplevelser. Undervisningen uppmuntrar eleverna att använda sin fantasi och få insikter. I undervisningen i ordkonst utvecklar eleverna förmågan att skapa och finslipa olika typer av texter och att välja, bedöma och analysera stilar och textgenrer. De ska också utveckla sin multilitteracitet. Undervisningen genomförs i växelverkan med andra konstarter. Studierna i ordkonst uppmuntrar till livslångt intresse, till studier och arbete inom området.