Den här ordlistan över centrala begrepp för Europass har utarbetats av Finlands Europasscentrum, som hör till Utbildningsstyrelsen, och definierar centrala begrepp som anknyter till användningen av Europass och till dess funktion. Syftet med ordlistan är att stödja Europassanvändare, läroanstalter och andra som är intresserade av Europass, samt att på ett så tydligt sätt som möjligt erbjuda information om begrepp som är centrala för Europass. Ordlistan hjälper studerande, arbetstagare och läroanstalter att bekanta sig med Europass samt möjliggör diskussion kring Europass genom en gemensam förståelse av de centrala begreppen. Den här ordlistan preciserar och förenhetligar användningen av termer. I definitionerna av termerna har man använt begrepp som är etablerade i Europasscentrens och Europeiska kommissionens verksamhet.

Bäställa ordlistan här.
Ladda ordlistan (pdf).

Bilaga