Under verksamhetsåret 2021–2022 är målet att tillsammans skapa en smidig vardag som främjar välbefinnandet. På den vardagliga verksamheten inverkar, förutom de särdrag som coronaepidemin medför, även förnyelserna som berör det fria bildningsarbetet: från och med 1.8.2021 är det möjligt att föra in uppgifter om fritt bildningsarbete i den nationella informationsresursen KOSKI, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och innehåller uppgifter om studieprestationer och examina. Vid många folkhögskolor inleds från och med hösten också en ettårig utbildning inom det fria bildningsarbetet (det sk. folkhögskoleåret) som ordnas i enlighet med läropliktslagen 1214/2020. Uppgifterna om studieprestationer inom utbildning som omfattas av läroplikten ska föras in i informationsresursen KOSKI. I KOSKI blir det också möjligt att spara uppgifter om utbildning med fri inriktning som inte leder till examen. Giltighetstiden för den temporära förordningen som gäller distansundervisning vid folkhögskolorna har förlängts så att den är i kraft fram till 31.8.2022.
Kuvituskuvassa nuori miesopiskelija

Förberedelserna inför hösten 2021 förutsätter dels beredskap för att coronaepidemin och därtill hörande restriktioner fortsätter, dels beredskap för en kontrollerad övergång till en normal vardag från den exceptionella situation som coronaviruset orsakat. I bägge fallen är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid ledningens, den övriga personalens och de studerandes ork och behov av stöd och handledning. Det är av största vikt att säkerställa så goda möjligheter som möjligt för de studerande att fortsätta sina studier. När höstperioden inleds är det fortfarande viktigt att i sin helhet fästa uppmärksamhet vid välbefinnandet och hälsosäkerheten vid läroanstalterna. Se även materialet från det svenskspråkiga webbinariet inför höstterminen 2021. Webbinariet behandlar både återhämtning och fortsatt beredskap och är gemensamt för alla utbildningsformer.

På den här sidan finns information som stöd för planeringen av återhämtningen från coronasituationen och för den praktiska verksamheten under perioden 2021–2022. 

På lokal nivå kan coronasituationen också förutsätta beredskap för att vid behov övergå till distansundervisning. Stödmaterial för detta finns på sidan Beredskap för situationer som coronaviruset föranleder inom det fria bildningsarbetet fr.o.m. 1.8.2021.

Vid en del av läroanstalterna som ordnar fritt bildningsarbete ordnas det även grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och grundläggande konstundervisning. Det lönar sig att ta del av anvisningarna som gäller beredskap för coronaviruset på sidorna för respektive läroanstalts-/utbildningsform, se länkarna nedan:

Beredskap för situationer som coronaviruset förutsätter inom den grundläggande utbildningen fr.o.m. 1.8.2021
Beredskap för situationer som coronaviruset förutsätter inom gymnasieutbildningen fr.o.m. 1.8.2021
Beredskap för situationer som coronaviruset förutsätter inom yrkesutbildningen fr.o.m. 1.8.2021
Beredskap för situationer som coronaviruset förutsätter inom den grundläggande konstundervisningen fr.o.m. 1.8.2021