I det här stödmaterialet som riktar sig till anordnarna av grundläggande konstundervisning finns information om beredskap och proaktiv verksamhet som berör undervisningsarrangemangen vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete läsåret 2020–2021 och som coronaviruset kan inverka på.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

Texten har uppdaterats 11.1.2021

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har den 4 augusti 2020 publicerat rekommendationer med vilka man kan minska smittspridningen och begränsa exponeringen. Det är viktigt att anordnarna av grundläggande konstundervisning aktivt följer med hur coronaepidemin utvecklas och iakttar givna bestämmelser och rekommendationer i sin verksamhet. Anordnarna av grundläggande konstundervisning bestämmer, inom ramen för lagstiftningen som råder under normala förhållanden, om anordnandet av undervisningen på ett ändamålsenligt och tryggt sätt. Grundläggande konstundervisning kan vid behov ordnas på alternativa sätt som ersätter närundervisning.

Statsrådet har den 23 oktober 2020 fattat ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. Enligt beslutet ska epidemin i första hand bekämpas med lokala och regionala åtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Åtgärderna har enligt beslutet delats in i tre olika epidemilägen: en basnivå, en accelerationsfas och en samhällsspridningsfas. I undervisningen ska man därtill även följa eventuella förpliktande beslut som smittskyddsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

I ordnandet av verksamheten kan man även utnyttja Arbetshälsoinstitutets anvisningar från 1.12.2020 som är avsedda för att förhindra spridningen av coronaviruset inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Det är viktigt att anordnarna av grundläggande konstundervisning aktivt följer med epidemiläget och att man följer myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer.

Utbildningsanordnarna beslutar, utgående från lagstiftningen som råder under normala omständigheter och de ovan nämnda bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna, om hur undervisningen ska ordnas ändamålsenligt och tryggt.