I det här stödmaterialet som riktar sig till anordnarna av grundläggande konstundervisning finns information om beredskap och proaktiv verksamhet som berör undervisningsarrangemangen vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete läsåret 2020–2021 och som coronaviruset kan inverka på.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

Texten har uppdaterats 13.4.2021.

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021 (147/2021). I lagen ingår en temporär paragraf 58 c, där det föreskrivs om åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Paragrafen medför skyldigheter även för utbildningsanordnarna. Paragrafen är i kraft fram till 30.6.2021.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har 2.2.2021 gett anvisningar för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamheten för barn och unga enligt epidemilägena som fastställts i statsrådets principbeslut 26.1.2021. Statsrådet gav 26.1 ett principbeslut om att komplettera handlingsplanen för hybridstrategin som tagits fram för coronaepidemin. I beslutet beskrivs tre åtgärdsnivåer för att förhindra att spridningen av coronaviruset accelereras och i synnerhet för att hindra spridningen av muterade virus. UKM:s och THL:s anvisning för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamhet för barn och unga berör också anordnarna av grundläggande konstundervisning.

UKM: Anvisning om hobbyverksamhet för barn och unga

UKM:s och THL:s anvisning från 2.2 har utarbetats utgående från den kompletterade handlingsplanen för hybridstrategin i enlighet med statsrådets principbeslut. Utgångspunkten för principbeslutet är att hobbyverksamheten för barn under 12 år inte begränsas. När det gäller rekommendationerna om hobbyverksamhet för barn och unga, inklusive grundläggande konstundervisning, samt hobbyverksamhet för befolkningsgrupper med nedsatt funktionsförmåga är det enligt kompletteringen av handlingsplanen viktigt att allvarligt överväga de negativa sociala och kulturella konsekvenserna. Utifrån detta ska man bedöma vilka alternativa eller kompenserande metoder som kan tillämpas i situationen för att lindra de negativa konsekvenserna av begränsningarna.

För den grundläggande konstundervisningens del ska ovan nämnda anvisningar för hobbyverksamheten tillämpas, istället för de tidigare rekommendationerna som UKM och THL gett 4.8.2020 för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning.

I UKM:s och THL:s anvisning används begreppet hobbyverksamhet i grupp, men i det här stödmaterialet används det för grundläggande konstundervisning mer lämpliga begreppet undervisning i grupp. Anvisningen ska tillämpas till lämpliga delar även i övrig grundläggande konstundervisning än sådan undervisning som ordnas i grupp.

Statsrådet har 23.10.2020 fattat ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. Enligt beslutet ska epidemin i första hand bekämpas med lokala och regionala åtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Åtgärderna har enligt beslutet delats in i tre olika epidemilägen: en basnivå, en accelerationsfas och en samhällsspridningsfas. I undervisningen ska man därtill även följa eventuella förpliktande beslut som smittskyddsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

I ordnandet av verksamheten kan man även utnyttja Arbetshälsoinstitutets anvisningar från 1.12.2020 som gäller personalen och som är avsedda för att förhindra spridningen av coronaviruset inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat anvisningar om ventilation. Anvisningarna är riktade till den tekniska personal som ansvarar för användningen av utrymmena.

THL: Anvisningar om ventilation för dem som ansvarar för användningen av utrymmen för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Det är viktigt att anordnarna av grundläggande konstundervisning aktivt följer med epidemiläget och att man följer myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer.

Utbildningsanordnarna beslutar, utgående från lagstiftningen som råder under normala omständigheter och de ovan nämnda bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna, om hur undervisningen ska ordnas ändamålsenligt och tryggt. Grundläggande konstundervisning kan vid behov ordnas på alternativa sätt som ersätter närundervisning.

Information om ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar (RP 245/2020), som för närvarande behandlas i riksdagen, ges senare.