I det här stödmaterialet som riktar sig till utbildningsanordnarna informeras om beredskap för undervisningsarrangemangen höstterminen 2020, om genomförandet av undervisning, stöd för lärandet och skolgången, elevvården, skolbespisningen, skoltransporterna och skolans övriga verksamhet som coronavirusepidemin kan inverka på. Utgångspunkten är att undervisningen på hösten ordnas som närundervisning. Det är möjligt att övergå till avvikande undervisningsarrangemang endast om de lagstadgade villkoren uppfylls.
Illustrationsbild, pojkar skriver vid bordet

Texten har uppdaterats 28.8.2020, se punkten När en elev blir sjuk eller har symtom.

Texten har uppdaterats 26.11.2020. Punkten Beslut om övergången till exceptionella undervisningsarrangemang har preciserats.

Utgångspunkten är att undervisningen ordnas som närundervisning

Lagen om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning (521/2020) och lagen om en temporär ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (522/2020) har trätt i kraft från och med 1.8.2020 och gäller fram till 31.12.2020. Syftet med ändringarna är att förhindra spridningen av coronaviruset (COVID-19), att lindra effekterna av coronaviruset, att trygga anordnandet av undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, samt att säkerställa att elevens rätt till undervisning uppfylls.

Utgångspunkten är att undervisningen under höstterminen ordnas som närundervisning. I anordnandet av undervisningen ska man iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett till anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik under coronavirusepidemin.  

Regionförvaltningsverket utfärdade på våren 2020 beslut om användningen av skolornas lokaler. Det är möjligt att det är nödvändigt att fatta motsvarande beslut även under höstterminen 2020. Enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde fatta beslut om att antingen delvis eller i sin helhet stänga läroanstalternas eller daghemmens lokaler. Regionförvaltningsverket kan inom sitt verksamhetsområde fatta motsvarande beslut då det gäller ett område med flera kommuner.