Då coronapandemin möjligtvis lättar får vi tillsammans arbeta för att skapa en ny, fungerande, välmående och trygg vardag under läsåret vårterminen 2022. Det viktiga är att säkerställa positiva rutiner som stärker samhörigheten och gemenskapen, att sörja för personalens och elevernas ork samt att trygga elevernas möjligheter att lära sig och att få tillräckligt med handledning och stöd. Detta stödmaterial innehåller information om vad det är skäl att fästa uppmärksamhet vid när man på lokal nivå planerar undervisningen och återhämtningen från coronaviruspandemin då läsåret börjar.
Kuvituskuva, opettaja näyttää neuvoo lasta

När man förbereder sig för vårterminen 2022 ska man utgå från att eleverna i allt högre grad och långvarigt deltar i närundervisning, och därmed är det bra att på lokal nivå planera hur återhämtningen från den exceptionella situation som coronaviruset orsakat ska genomföras. Paragraf 20 a i den grundläggande utbildningen är i kraft fram till slutet av juli 2022. På lokal nivå kan coronasituationen också förutsätta beredskap för att övergå till distansundervisning. Stödmaterial för detta finns på sidan Beredskap för situationer som coronaviruset föranleder i den grundläggande utbildningen fr.o.m. 1.1.2022.

På den här sidan finns information om vad det är skäl att fästa uppmärksamhet vid när man på lokal nivå planerar undervisningen och återhämtningen från coronaviruspandemin då det nya läsåret börjar. Coronapandemins effekter till exempel på ordnandet av undervisningen eller mängden distansundervisning har varierat på olika håll i Finland, vilket också innebär att åtgärderna som behövs för återhämtningen kan se olika ut på olika områden. Även om coronasituationen inte har medfört exceptionella undervisningsarrangemang på alla områden, är det möjligt att den exceptionella tiden har försvårat sådana problem på lokal nivå eller individnivå som uppkommit redan tidigare. Det kan också förekomma skillnader inom en region, hos en utbildningsanordnare eller i en skola. Se även materialet från det svenskspråkiga webbinariet inför höstterminen 2021. Webbinariet behandlar både återhämtning och fortsatt beredskap och är gemensamt för alla utbildningsformer.

Följderna av coronapandemin kan vara långvariga och distansundervisningen och de avvikande arrangemangen i närundervisningen våren 2020 kan fortfarande ha konsekvenser under kommande läsår. Pandemin kan också ha inverkat på välbefinnandet och lärandet. Det är skäl att på olika sätt utreda och åtgärda följderna av coronatiden. I synnerhet sådana elever som redan tidigare har haft svårigheter har också lidit av coronasituationen.

Under vårterminen 2022 är det bra att planera följande som berör ordnandet av skolarbetet:

  • Hurdana åtgärder behövs för återhämtningen från situationen med coronapandemin?
  • Hur kan man stärka barnens och de ungas framtidstro?
  • Hur ska man stödja återgången till skolan och elevernas lärande efter coronapandemin eller eventuella brister i lärandet som pandemin orsakat?
  • Hur säkerställer man det pedagogiska stödet som elever med invandrarbakgrund eventuellt behöver för sina studier?
  • Hur säkerställer man att rättigheterna för olika minoriteter uppfylls (till exempel undervisning i eget modersmål, åskådningsämnen) samt att tjänster som behövs för att uppfylla rättigheterna för personer med en funktionsnedsättning, eller rimliga anpassningar av dem, förverkligas, ifall det inte har varit möjligt att i sin helhet ordna dessa tjänster på grund av coronapandemin?
  • Hur stöder och ökar man välbefinnandet, delaktigheten och gemenskapskänslan då höstterminen inleds?
  • Hur utreder man elevens situation och behov av stöd i fråga om elever som varit frånvarande länge eller som återgår från hemundervisning till den grundläggande utbildningen?
  • Hur informerar man hemmen och hur fortsätter samarbetet mellan hemmet och skolan?
  • Vad finns det skäl att ta i beaktande när det gäller ledningens verksamhetssätt och värnandet om personalens välbefinnande?