Det är viktigt att anordnarna av grundläggande utbildning för vuxna aktivt följer med hur coronaepidemin utvecklas och att man följer de rådande bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna. Utbildningsanordnarna beslutar utgående från lagstiftningen som råder under normala omständigheter och nedanstående bestämmelser, anvisningar och rekommendationer om ordnandet av undervisningen på ett ändamålsenligt och tryggt sätt.

Utbildningsanordnaren kan i enlighet med 46 § i lagen om grundläggande utbildning besluta om att ordna den grundläggande utbildningen för vuxna delvis eller i sin helhet som distansundervisning. Den temporära bestämmelsen (20 a §) i lagen om grundläggande utbildning som trätt i kraft 1.1.2021 tillämpas inte på den grundläggande utbildningen för vuxna.
Illustrationsbild, unga vuxna förhandlar

Texten har uppdaterats till behövliga delar 3.5.2021.

Texten har uppdaterats till behövliga delar 25.1.2021. I texten finns bland annat länkar till externa webbplatser och texten har förtydligats.

Texten har setts över och uppdaterats 26.3.2021. I texten finns bland annat tillägg om förpliktelserna enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft 22.2.2021.

Statsrådet har den 23 oktober 2020 fattat ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. Enligt beslutet ska epidemin i första hand bekämpas med lokala och regionala åtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Åtgärderna har enligt beslutet delats in i tre olika epidemilägen: en basnivå, en accelerationsfas och en samhällsspridningsfas. I undervisningen ska man därtill även följa eventuella förpliktande beslut som smittskyddsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har den 4 augusti 2020 publicerat en rekommendation vars syfte är att stöda utbildningsanordnarna så att man under coronaepidemin på ett tryggt och smidigt sätt kan genomföra undervisning och övrig verksamhet som ordnas i läroanstalternas lokaler. I ordnandet av verksamheten bör man beakta Arbetshälsoinstitutets anvisningar från 1.12.2020 som är avsedda för att förhindra spridningen av coronaviruset inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde fatta beslut om att delvis eller i sin helhet stänga läroanstalternas eller daghemmens lokaler. Regionförvaltningsverket kan inom sitt verksamhetsområde fatta motsvarande beslut då det är nödvändigt på ett område som omfattar flera kommuner.

Bestämmelser om hygien och avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar 

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021. Lagen har kompletterats med en temporär paragraf 58 c §, i vilken föreskrivs om åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin, medför skyldigheter även för utbildningsanordnarna. Paragrafen är i kraft fram till 30.6.2021.

Enligt paragrafen ska anordnarna se till att

 1. kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna,
 2. kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta, och
 3. rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

Enligt paragrafen ska en aktör som disponerar över utrymmen därtill ordna deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag.

Instruktioner för dem som vistas i lokalerna kan ges på det sätt som bäst passar för verksamheten, till exempel genom högtalarutrop, skriftliga anvisningar, skyltar och illustrerande bilder eller på andra sätt som är effektiva.

Paragraf 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller förutom lokalerna inomhus även läroanstaltens utrymmen utomhus. 

I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar övervakar regionförvaltningsverket och kommunen på sina verksamhetsområden för att ovan beskrivna skyldigheter och restriktioner samt beslut i anslutning till dem följs. Regionförvaltningsverket och kommunen får ifråga om aktörer på det egna verksamhetsområdet kontrollera hur verksamheten ordnas samt granska lokalerna som används för verksamheten och utfärda föreskrifter för att avhjälpa brister och missförhållanden. 

58 c, 59 a, 59 b och 59 c § i lagen om smittsamma sjukdomar 

THL:s anvisningar om hygien

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat anvisningar om ventilationen i lokalerna. Anvisningen är avsedd för den tekniska personalen som ansvarar för lokalernas underhåll.

THL:s och UKM:s rekommendation om hygien och avstånd

Utöver skyldigheterna som föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar bör utbildningsanordnarna i närundervisningen även iaktta den rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 4.8.2021 och vars syfte är att stödja utbildningsanordnarna i att ordna undervisningen och den övriga verksamheten i läroanstaltens lokaler på ett tryggt och smidigt sätt under coronaepidemin.

 • ska man i undervisningsarrangemangen fästa uppmärksamhet vid smittorisken och iaktta hälsomyndigheternas därtill hörande anvisningar. Onödig närkontakt ska undvikas i all verksamhet och man ska upprätthålla en god hygien. I undervisningen ska man undvika arbetssätt som inbegriper mycket närkontakt.För att undvika närkontakt bör man med hjälp av lokalarrangemang se till att det är möjligt att hålla trygga avstånd: antalet personer som vistas i ett utrymme bör alltid då det är möjligt begränsas så att personerna kan hålla ett avstånd på över 2 meter till varandra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt.
 • ska man i skolan/läroanstalten följa de anvisningar som utarbetats på lokal nivå för måltiderna och för hur man rör sig i lokalerna samt undviker onödig närkontakt. Anvisningarna ska ta fasta på bland annat allmän hygien, gruppstorlekar, trygga avstånd och hur man undviker onödig närkontakt. Studeranderestaurangen eller andra matsalsutrymmen kan användas i skift. Under måltiden bör det vara möjligt att undvika närkontakt och alltid då det är möjligt hålla ett avstånd på över 2 meter till de andra. Om det förekommer situationer då det inte går att undvika närkontakt (ett avstånd på mindre än 2 meter), ska man sträva efter att dessa situationer är så kortvariga som möjligt. Man ska sörja för hygienen både vid tillredningen och utdelningen av maten samt under själva måltiden.
 • ska en studerande, lärare eller någon annan som arbetar vid läroanstalten ska inte delta i närundervisning eller annan verksamhet som ordnas i läroanstaltens lokaler, om hen har symtom som tyder på smitta.

Rengöring av lokalerna

 • Rengöringen av lokalerna ska effektiveras i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är möjligt att viruset smittar också smittar via beröring.  Rengöringen av utrymmen och ytor ska effektiveras. Kontaktytor såsom dörrhandtag, armstöd, bord, lampknappar och kranar ska rengöras omsorgsfullt och ofta. Utrymmen där ytorna berörs av många människor ska rengöras varje dag. Om det är möjligt ska utrymmena och ytorna rengöras oftare, till exempel med 2–4 timmars mellanrum, speciellt under epidemin. 

THL:s och UKM:s rekommendation till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik under coronaepidemin

Användning av munskydd

THL rekommenderar att man använder munskydd i epidemins accelerations- och spridningsfas. De regionala och lokala myndigheterna beslutar om rekommendationer och begränsningar utgående från den epidemiologiska situationen. Utbildningsanordnaren ska ge anvisningar åt läroanstalten hur rekommendationen förverkligas i praktiken. Då det handlar om en rekommendation kan man inte förplikta de studerande att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och att instruera hur de används så att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra smittspridningen.

FAQ: Ska man använda munskydd inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

I den grundläggande utbildningen för vuxna kan man tillämpa samma principer för användningen av munskydd som i utbildning på andra stadiet.

Karantän och isolering

På THL:s webbplats finns information om karantän och isolering. Under den tid en person är försatt i karantän eller isolering får hen inte delta i närundervisning. Den studerandes rätt till undervisning ska i så hög grad som möjligt och med beaktande av omständigheterna tryggas under den tid personen är i karantän eller isolering, till exempel genom att undervisningen ordnas som distansundervisning. 

THL:s anvisningar om karantän och isolering

Stöd för välbefinnandet och distansundervisning som håller en hög kvalitet

Då coronaepidemin fortfarande pågår är det viktigt att se till de studerandes och personalens ork. Många studerande har deltagit i distansundervisning under långa perioder. Därför är det viktigt att utbildningsanordnaren fäster uppmärksamhet vid de studerandes jämlika rätt till undervisning och vid att stödja de studerandes välbefinnande.

Både utbildningsanordnarna och undervisnings- och handledningspersonalen ska se till att man aktivt och regelbundet är i kontakt med de studerande. Även samverkan mellan de studerande främjar lärandet, och studierna kan planeras så att de i så stor mån som möjligt bidrar till växelverkan mellan de studerande. Undervisnings- och handledningspersonalen bör fästa uppmärksamhet vid hur mycket studierna i sin helhet belastar de studerande, så att de studerande får tid att återhämta sig från studierna. 

Aspekter att beakta för att ordna distansundervisning som håller en hög kvalitet:

 • Undervisnings- och handledningspersonalen ska planera studieperioden så att det är möjligt att regelbundet hålla kontakt. De studerande kan arbeta självständigt, i smågrupper eller i större grupper. Kontakten och samarbetet mellan enskilda studerande och mellan grupperna förutsätter planering och att studierna struktureras.
 • Då man planerar i vilken mån och på vilka sätt man har kontakt med de studerande är det bra att ta hänsyn till de studerandes individuella styrkor och behov av stöd. Det är bra att fästa uppmärksamhet vid lärandet hos studerande i olika åldrar och vid utmaningar som gäller studierna och individuella livssituationer. Undervisnings- och handledningspersonalen ska aktivt följa med de studerandes behov av interaktion och vid behov öka kontakten till de studerande. 
 • Utbildningsanordnarna och lärarna ska i samarbete med andra aktörer planera de verksamhetssätt och rutiner med vilka man säkerställer att de studerande deltar i distansundervisningen och stöder deras studier. 
 • Lärarna stöder studierna tillsammans med den övriga personalen, till exempel studiehandledarna och speciallärarna. De studerande ska aktivt informeras om studerandevårdens tjänster. Undervisnings- och handledningspersonalen ska vid behov hänvisa de studerande till studerandevårdens tjänster.
 • Undervisnings- och handledningspersonalen ska värna om sitt eget välbefinnande och sin ork så att de kan stödja de studerande i att uppnå sina mål. Utbildningsanordnaren ska för sin del sörja för personalens välbefinnande och ork.

Det rekommenderas att utbildningsanordnaren och läroanstalterna gör upp tydliga tidtabeller och informerar om hur och när handledarna och lärarna samt studerandevårdens personal kan nås. 

Undervisning och handledning ska erbjudas studerande som är försatta i karantän eller isolering. Undervisning och handledning ska i mån av möjlighet också erbjudas studerande som hör till en riskgrupp eller vars familjemedlemmar hör till en riskgrupp. Grupphandledaren eller studiehandledaren ska vid behov uppdatera studieplanen tillsammans med den studerande.

Även studerande som deltar i distansundervisning kan använda studerandevårdens tjänster på de sätt som det är möjligt att genomföra dem med beaktande av de rådande förhållandena. 

Beaktande av studerande med invandrarbakgrund

Avvikelser från de normala undervisningsarrangemangen kan medföra utmaningar i studierna och för lärandet hos många barn och unga med invandrarbakgrund. Det kan kräva särskild uppmärksamhet och specialarrangemang, såsom tolkningstjänster, då man informerar studerande, och vid behov även deras vårdnadshavare, med invandrarbakgrund om förändringarna i undervisningen. Det är utbildningsanordnaren som har ansvar för att se till att informationen är tydlig och begriplig. Även lärarna som undervisar studerande med invandrabakgrund ska informeras om ändringarna i undervisningsarrangemangen. Det här gäller särskilt lärare i svenska/finska som andraspråk, lärare i eget modersmål och religionslärare.

Bakom länken nedan finns material på flera språk som THL och andra instanser har tagit fram angående coronaviruset, samt länkar till material som kan användas som stöd för undervisningen av studerande med invandrarbakgrund och material som kan användas för att informera om hur man skyddar sig mot coronaviruset.

Material på flera språk som berör coronaviruset och som kan användas som stöd undervisningen

Situationer då epidemiläget är allvarligt

Läroanstalterna ska förbereda sig på så allvarliga situationer som möjligt, då till exempel en stor del av personalen är borta från arbetet. För att undervisningen ska kunna fortsätta även i dessa situationer, är det viktigt att utbildningsanordnaren på förhand planerar till exempel samarbetet mellan flera läroanstalter och vid behov kommer överens om samarbete med andra utbildningsanordnare. Det är också viktigt att man på förhand har planerat befogenheterna för att stänga läroanstalten och verksamhetssätten för andra exceptionella arrangemang.

Att tillfälligt avbryta undervisningen är det sista alternativet, om man av tvingande skäl inte kan fortsätta undervisningen ens som distansundervisning eller i samarbete med andra läroanstalter eller utbildningsanordnare. Man ska återgå till det normala skolarbetet så fort det är möjligt.