Med personlig tillämpning avses att man för varje studerande inom yrkesutbildningen planerar och förverkligar en studieväg som motsvarar behovet hos den enskilda individen. Den personliga tillämpningen går ut på att identifiera och erkänna den studerandes tidigare kunnande, planera innehåll och sätt för förvärvande av nytt kunnande och hur kunnandet påvisas. Till den personliga tillämpningen hör också att planera handledning och stöd och eventuella åtgärder för särskilt stöd som den studerande behöver med beaktande av hens livssituation.

De studerande har olika mål: somliga avlägger endast en eller flera examensdelar medan andra har för avsikt att avlägga en hel examen. Platserna och sätten att förvärva nytt kunnande varierar mellan de studerande. Platserna kan till exempel vara en läroanstaltsmiljö, utbildning som ordnas på arbetsplatsen och sätt att förvärva kunnande kan man göra genom hobbyer eller på nätet. Den tid varje studerande behöver för att avlägga en examen eller en examensdel varierar. Tiden för avläggandet av en examen är beroende av flera faktorer, till exempel den studerandes tidigare kunnande och studiefärdigheter samt vilka möjligheter den studerande har att studera även under skolornas lov.