Grundskoleforumets uppföljningsgrupp har valt fyra centrala mål och konkreta åtgärder som stöd för att stärka den jämlika grundskolan. Målen har utformats tillsammans av alla nivåer och aktörer inom den grundläggande utbildningen: barns och ungas uppväxtgemenskap, skolor och elever, utbildningsanordnare och aktörer på nationell nivå.

Prioriterade målsättningar

Med hjälp av målen hoppas uppföljningsgruppen att man i det konkreta arbetet kan konkretisera de viktigaste målsättningarna för den jämlika grundskolan. Dessutom hoppas man på bättre möjligheter att utveckla skolan i samverkan med det omgivande samhället. Syftet är att målen stöder jämlikheten i grundskolan på lång sikt och på ett hållbart sätt. Utgångspunkten för att målen kan uppnås är långsiktigt utvecklingsarbete i en gemensam riktning både nationellt och lokalt.

Ledarskap och kompetensutveckling

Ledarskap och kompetensutveckling innefattar målet om att ledningsstrukturen i skolorna utvecklas med målsättningen att skapa självstyrande sakkunnigorganisationer. Att utveckla ledarskapet är speciellt viktigt eftersom ledarskapet skapar goda och jämlika förutsättningar för lärande och välbefinnande i skolgemenskapen.

Långsiktig utveckling, finansiering och stöd för LP-implementering

Utvecklandet av grundskolan ska grunda sig på långsiktig utveckling och kontinuerlig dialog mellan den nationella och lokala nivån.

Att centrera finansieringen till större och enklare helheter hjälper skolornas personal att koncentrera resurserna till undervisningen och det egentliga utvecklingsarbetet i stället för att administrera projekt.

Väl fungerande modeller såsom tutorverksamheten som utvecklats och etablerats i majoriteten av skolorna visar på ett behov av ömsesidigt stöd och mentorskap bland lärarna.

Stöd för lärande, individuella lärstigar och mer flexibel undervisning i grundskolan

Stöd för lärande, individuella lärstigar och mer flexibel undervisning i grundskolan säkerställer jämlika möjligheter oberoende av bakgrund. Även om grundskolan i Finland lyckas jämna ut skillnader som beror på bakgrund, håller skillnaderna i inlärningsresultatet på att växa. Även den grundläggande utbildningen borde ge alla en möjlighet att nå sin fulla potential.

Skolan främjar välbefinnandet

Välbefinnandet har en förvånansvärt stor inverkan på lärandet. Ett välmående barn lär sig och ett barn som lär sig mår oftast bra. Också lärarnas och hela skolsamfundets välbefinnande behöver betonas.