På sidan hittar du information om bland annat krisgruppens verksamhet, hur man ska gå till väga vid en akut kris samt olika anvisningar och verksamhetsmodeller för krishantering.

Skolans krisplan ska vara uppbyggd så att det finns en klar och tydlig del som beskriver åtgärderna vid akuta kriser. Skolans psykosociala arbete vid en akut kris skiljer sig från arbetet som hör till den grundläggande elev och studerandevården i samband med till exempel långvariga mentala problem, missbruksproblem eller ätstörningar. Krissituationen och planeringen av krisarbetet i skolan ska skötas i enlighet med relevanta lagar och med hänsyn till fysiska förhållanden samt enligt principerna för psykosocialt stöd. Planeringen ska alltså utgå från människans naturliga sätt att reagera och hur reaktionen påverkar hur man uppfattar, känner och återhämtar sig.

Vid en akut olycka ska skolan ingripa snabbt – inte för att akuta kriser skulle vara viktigare än andra allvarliga situationer, utan för att det på grund av reaktionernas natur är viktigt att ge stöd i rätt tid. Om stödet förläggs och dimensioneras rätt, kan man undgå en hel del extra psykisk belastning och också onödigt besvär i framtiden.