I målen M6–M9 för undervisningen i huslig ekonomi sammanfattas sammanflätningen av den materiella och mänskliga verksamhet som hör till undervisningen i huslig ekonomi i olika uppgifter och funktioner inom huslig ekonomi samt hur verksamhetens resultat ingår i själva verksamheten.
När man bedömer elevens samarbets- och interaktionsfärdigheter under lektionerna i huslig ekonomi är det mycket viktigt att skilja mellan denna bedömning och bedömningen av uppförandet samt att fokusera bedömningen på lärandet och kunnandet i undervisningssituationerna i huslig ekonomi.

Författaren är FD Katriina Sulonen
Eleverna arbetar vid en dator.

De faktorer och funktioner som anknyter till samarbete och interaktion kan också beskrivas med begreppen ansvar, gemensamma överenskommelser och värdeval, och temahelheter och element som anknyter till dessa finns i synnerhet i målen M6–M9.  Ansvar, gemensamma överenskommelser och värdeval kan vidare sammanfattas i tre teser, som lyfter fram ansvarsfullhet, övergripande rationalitet och kommunikativ interaktion.

Ansvarsbegreppet ingår i målet M6 för undervisningen i huslig ekonomi: handleda eleven att träna att lyssna samt diskutera och argumentera på ett konstruktivt sätt när hen planerar och genomför uppgifter. Med ansvar avses under lektionerna i huslig ekonomi ansvar för det egna arbetet och att ta hänsyn till andra samt att göra saker tillsammans. Ansvar för sig själv, andra och sin omgivning är ingenting som man lär sig på ett ögonblick. Undervisningen i huslig ekonomi är en miljö där ansvaret väcks och därifrån ansvarstänkandet kan sprida sig till andra läroämnen och aktiviteter. När eleven tar ansvar för sin egen andel i lärandeprocessen, tar hen också ansvar för hela gruppens framgång. Utvidgning av begreppet ansvar från individens agerande till andra och till omgivningen visar att eleven har vuxit ifrån ett själviskt sätt att agera mot sätt som i högre grad tar hänsyn till andra. Till begreppet ansvar kan man i vissa situationer även koppla perspektiv kring överföring av och värnande om kulturarvet. Exempelvis undervisningsmål M7 och M9 har beröringspunkter med detta, och detsamma gäller beskrivningarna av kunnandet för olika vitsord för dessa mål. 

Gemensamma överenskommelser och regler förverkligas i M8: handleda eleven att arbeta självständigt och i grupp och att komma överens om fördelningen av arbetsuppgifter och tidsanvändningen. Gemensamma överenskommelser och regler är en grund för en fungerande interaktion i klassen, som främjar individens och gruppens välbefinnande. De ovan nämnda sakerna måste läras ut och studeras, och man måste ge dem tid. Den tid som satsas på detta återbetalar sig mångfalt genom att eleverna arbetar självständigt och ansvarsfullt.  Efterlevnaden av gemensamma överenskommelser, i synnerhet i början av undervisningen i huslig ekonomi i årskurs 7, har stor betydelse för utvecklingen av samarbets- och kommunikationsfärdigheter samt för bedömningen av dem. De gemensamma överenskommelserna ska vara i harmoni med elevernas verksamhet vid tidpunkten i fråga och variera enligt färdigheterna, kunskaperna och åldern.  Efterlevnaden av gemensamma överenskommelser stärker den husliga ekonomins ställning i skolan som en plats där eleverna får öva på sina sociala färdigheter.

Värdeval gäller målet M9: uppmuntra eleven att handla enligt goda seder i samspel med andra och att fundera över hur det egna uppförandet påverkar arbetet i gruppen och gemenskapen. Betydelsen av värdeval, uppskattning och goda seder godtas allmänt som en viktig del av undervisningen, men att peka ut dem i läroplanen är krävande, liksom att bedöma dem. Om man i undervisningen betonar kunnande i tekniska färdigheter, förmedlas till eleverna en känsla av att de har en central ställning i undervisningen och kompetensen. Om läraren i stället lyfter fram ansvarskänsla, att ta hand om andra och att hålla fast vid överenskommelser som centrala i sin undervisning, speglas detta också i hur man värderar lärandet och kompetensen. Förenklat kan man säga att verksamheten inte fungerar om man inte tar hänsyn till alla aktörer under lektionerna.

Samarbets- och kommunikationsfärdigheter hör till kärnverksamheten inom huslig ekonomi. Därför hör de också till kärnverksamheten i undervisningen i huslig ekonomi, vars inverkan sträcker sig ut i samhället. I undervisningen i huslig ekonomi är det bra att reflektera över att när läraren utvidgar sitt verksamhetsområde från klassrummet till det omgivande samhället och samtidigt beaktar elevernas individuella behov, syns och förverkligas de saker som läraren värdesätter i undervisningen och bedömningen, och inte bara i planeringen. Undervisningen i och bedömningen av samarbets- och kommunikationsfärdigheterna utgörs av ett fält som inkluderar vardagligt arbete inom huslig ekonomi, inbördes kommunikation och gemensam aktivitet. Undervisning i samarbets- och kommunikationsfärdigheter samt övning i och bedömning av dessa färdigheter är en central förutsättning för att den tekniska, interaktiva och förnyande verksamheten inom huslig ekonomi alla ska ses som lika viktiga, sammanflätade faktorer.