Särskilt stöd omfattar specialundervisning och annat stöd som eleven behöver. Specialundervisningen är i första hand pedagogiskt stöd för lärandet medan det övriga stödet är stöd för elevens skolgång. Specialundervisning och annat stöd som eleven får bildar en systematisk och organiserad helhet.
Illustrationsbild: Ryggsäckar och rockar på klädkrokar

En elev som fått ett beslut om särskilt stöd ska få undervisning i enlighet med elevens individuella plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). I den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas ska bland annat följande definieras:

  • särskilt prioriterade områden i studierna
  • uppföljning och utvärdering av elevens framsteg i studierna
  • elevens möjligheter att visa sitt kunnande på olika sätt
  • vilka metoder som används vid bedömningen och när bedömningen genomförs
  • elevens självbedömning
  • övriga pedagogiska lösningar, såsom flexibel gruppindelning, kompanjonundervisning, undervisningsmetoder, studiestrategier, arbetssätt, kommunikationsmetoder och läromedel.

Om en elev studerar enligt en individualiserad lärokurs i ett eller flera läroämnen ska man anteckna läroämnena samt deras mål och centrala innehåll i den individuella planen och beskriva hur elevens framsteg i studierna följs upp och utvärderas.

De pedagogiska lösningar som specialundervisningen innefattar kan vara olika i olika läroämnen och andra lärområden. Det pedagogisk stödet kan delvis även vara kortvarigt stöd med inriktning på ett enskilt läroämne. En elev som får särskilt stöd har också rätt till stödundervisning och specialundervisning på deltid.

Annat stöd åt en elev som får särskilt stöd är enligt lagen om grundläggande utibildning tolknings- och biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel. Annat stöd som eleven får ska beskrivas i hens individuella plan för hur undervisningen ska ordnas.

En elev räknas som en elev som får särskilt stöd först efter att ett beslut om särskilt stöd fattats för hen. En elev kan inte få allmänt, intensifierat och särskilt stöd samtidigt, utan hen kan bara omfattas av en stödform åt gången. Eleven kan inte heller samtidigt ha både en plan för elevens lärande, som görs upp inom intensifierat stöd, och en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas.

Den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas görs upp för en elev som får särskilt stöd och inbegriper all undervisning och annat stöd som eleven får, inte endast stöd i enskilda läroämnen. Specialundervisningen omfattar inte heller enbart undervisning i läroämnen som eleven studerar enligt en individualiserad lärokurs. Stödbehovet och behovet att individualisera lärokursen varierar vanligtvis beroende på läroämnet. Om elevens behov av stöd berör elevens socioemotionella färdigheter, studerar eleven nödvändigtvis inte enligt en individualiserad lärokurs i något läroämne.

Utbildningsanordnaren är i alla situationer ansvarig för att elevens rätt till undervisning samt stöd för lärande och skolgång uppfylls i enlighet med läroplanen.