Den som är skicklig på att lära sig planerar, iakttar och utvärderar sitt eget lärande. Lärande i varierande lärmiljöer kräver färdigheter för självreglerat lärande. Vad är självreglerat lärande och hur kan man utveckla sina färdigheter för självreglerat lärande?
Itsesäätöinen oppiminen

Om författarna

Artikelförfattarna Jonna Malmberg och Heikki Kontturi arbetar som forskare vid forskningsenheten för lärande och utbildningsteknologi vid Uleåborgs universitet.
Tutkittua tietoa

Även om digital kompetens ses som en styrka i den finländska kontexten, visar forskningsresultat att det inte alltid är så. Svaga digitala färdigheter och bristande interaktion ökade upplevelserna av utmattning bland såväl personal som elever och studerande under perioden med distansundervisning under covid-19-pandemin (Salmela-Aro, Upadyaya & Hietajärvi, 2021). Distansundervisningen upplevdes som klart mer belastande än normal närundervisning, och den upplevdes också försämra välbefinnandet i arbetet (Vuorio et al., 2021). Det digitala språnget som påskyndades av covid-19-pandemin gav mod att använda teknologi i undervisningen, men samtidigt krävs nya undervisningslösningar och starka färdigheter för självreglerat lärande av både lärare och elever. Det är också uppenbart att digitaliseringen och olika former av när- och distansundervisning inte är tillfälliga, utan att mängden distansstudier i framtiden kan öka i synnerhet i utbildningen efter grundskolan. Eftersom undervisningen inkluderar allt mer arbete via nätet måste man tänka på hur utvecklingen av färdigheter för självreglerat lärande kan stödas i olika skeden av utbildningen. Men vad är egentligen självreglerat lärande?