Då ett barn som bott utomlands flyttar eller återvänder till Finland med sin familj är det skäl för vårdnadshavaren att på olika sätt förbereda för flytten så att skolgången kan påbörjas så smidigt som möjligt. I skolan utreder man inledningsvis med hjälp av olika metoder vilket kunnande eleven har inhämtat tidigare. Det är möjligt att göra upp en plan för ordnandet av elevens studier. I planen kan man beskriva hur eleven ska komplettera sitt kunnande i de läroämnen som hen inte har haft möjlighet att studera under vistelsen utomlands.

Då barnets familj har för avsikt att flytta eller återvända till Finland, är det skäl att så fort som möjligt kontakta skolväsendet i den kommun där familjen kommer att bo eller rektorn i den skola där barnet ska gå. Det är möjligt att barnet inte återvänder till den skola där hen varit elev före flytten utomlands. Om eleven har avgått från skolan före flytten ska vårdnadshavaren anhålla om en skolplats i den kommun där familjen kommer att bo. Tiden utomlands och skolgången i ett annat land bör ses som en resurs för elevens del och som någonting som berikar livet. 

I kommunen kan det finnas skolor som erbjuder undervisning på två språk eller undervisning helt och hållet på engelska. Utbildningsväsendet i kommunen ger information om vilka språk man kan studera i skolorna samt om undervisning för att upprätthålla språkkunskaper som inhämtats utomlands erbjuds.

Det är bra om rektorn och lärarna som undervisar barnet diskuterar med eleven och vårdnadshavarna om elevens studier utomlands, hens språkkunskaper och eventuella individuella behov när det kommer till undervisningen efter en flytt från utlandet. Nivån på de kunskaper och färdigheter eleven inhämtat utomlands kartläggs genom samtal med eleven och föräldrarna och vid behov också genom prov och andra prestationer. Det är bra om vårdnadshavarna har med sig de betyg som eleven fått utomlands, liksom övrigt material som anknyter till studierna. Vitsorden i utländska betyg är inte direkt jämförbara med vitsorden i finländska betyg, eftersom undervisningens mål, innehåll och omfattning samt bedömningspraxis för lärokurserna i olika läroämnen avviker från motsvarande i Finland.

Elever som flyttar eller återvänder till Finland placeras ofta i den årskurs som motsvarar deras ålder. Nivån för elevens kunnande i förhållande till målen för årskursen kan variera beroende på läroämnet. I vissa läroämnen kan eleven ha kommit längre än årskursen i fråga och i andra ännu inte uppnått målen för årskursen. På grund av elevens tidigare utbildning och tidpunkten för flytten till Finland kan det hända att eleven inte tidigare har studerat alla läroämnen inom den grundläggande utbildningen, såsom konst- och färdighetsämnen. 

Eleven har rätt till stöd för lärandet. Elevens behov av handledning och stöd för studierna varierar. Stödåtgärder och särskilda undervisningsarrangemang planeras individuellt och vid behov kan också en plan för elevens lärande uppgöras. 

Elevens kulturella och språkliga bakgrund ses som en resurs för lärandet, formandet av den egna identiteten och den kulturella mångfalden inom skolgemenskapen.