Syftet med den allmänna lärokursen i slöjd är att ge eleven erfarenheter av slöjd, formgivning och teknologi samt fördjupa kunnandet i anknytning till dessa. Studierna skapr förutsättningar för ett positivt förhållande till slöjdande och inspirerar eleven till insikt, fantasi och skaparglädje.

Det finns två lärokurser i slöjd som ingår i den grundläggande konstundervisningen: en fördjupad lärokurs och en allmän lärokurs. I den allmänna lärokursen får eleverna erfarenheter av slöjd och formgivning och teknologi med anknytning till dessa. Den grundläggande lärokursen stöder elevens tillväxt, eget uttryck och problemlösningsförmåga. Den omfattande lärokursen stärker i sin tur elevens kunnande i slöjd, formgivning och teknologi. Syftet är at inspirera eleven till insikt, fantasi och skaparglädje. Detta skapar förutsättningar för kreativt slöjdande som är mångmateriellt, målinriktat och uttrycksfullt.