Bedömning av lärande och kunnande, arbete och uppförande enligt läroplansgrunderna

Bedömningen av elevens lärande och kunnande genomförs i enlighet med Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och kapitel 6, Bedömning av elevens lärande och kunnande, som trädde i kraft den 1 augusti 2020. De mer detaljerade bedömningskriterierna för slutbedömningen ökar likvärdigheten i bedömningen och gör vitsorden bättre jämförbara med varandra. De förnyade kriterierna för slutbedömningen inom den grundläggande utbildningen togs i bruk i augusti 2021. I arbetet med bedömningskriterierna ändrades inte målen för undervisningen eller undervisningens innehållsområden. I arbetet definierades mål för lärandet som härletts ur målen för undervisningen. Dessa ingår också i tabellen för bedömningskriterierna där man utöver kunskapskrav för vitsordet 8 också inkluderat definierat kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9.

Bedömningen av elevens lärande och kunnande utgår från de årskursspecifika mål som ställts upp i den lokala läroplanen. Bedömningen av elevens arbete genomförs enligt grunderna för läroplanen som en del av läroämnet i fråga och utgående från de mål som ställts upp för arbetet i läroämnen. I slutbedömningen används från och med den 1 augusti 2021 bedömningskriterierna som fastställts för vitsorden 5, 7, 8 och 9 samt principerna för bildandet av slutvitsord enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Enligt det nya kapitlet om bedömning i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 ska elevens uppförande (kap. 6.5) bedömas i relation till de mål som ställts upp för uppförande i den lokala läroplanen och hur väl och i vilken mån de uppnås. Målen som ställts upp för uppförandet grundar sig på skolans verksamhetssätt och ordningsregler. Uppförandet bedöms som en egen helhet i betyget, och vitsordet eller den verbala bedömningen av uppförandet påverkar inte vitsordet eller den verbala bedömningen i läroämnet.

Enligt vad som föreskrivs om gymnastik i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (Bedömning av elevens lärande och kunnande i gymnastik i årskurs 7–9) ska eleverna ”genom mångsidig, uppmuntrande och handledande respons och bedömning stödjas att röra på sig med hjälp av gymnastik. Responsen stöder elevernas positiva uppfattning om sig själva som motionsutövare. I responsen och bedömningen ska man fästa vikt vid elevernas individuella styrkor och utvecklingsbehov och stödja dem. I undervisningen och bedömningen i gymnastik ska man fästa uppmärksamhet vid elevens hälsotillstånd och specialbehov.”